Nachádzate sa tu

Príspevky pre ZŤP 2021 - s čím môžete v tomto roku počítať?

Príspevky pre ZŤP

Poradenstvo

Vysvetľovať skratku ZŤP (zdravotne ťažko postihnutá osoba) alebo ŤZP (ťažké zdravotné postihnutie) azda netreba. Všetci takéto osoby poznáme, alebo nimi sme. Do tejto kategórie spadá skutočne veľmi veľa ľudí. Na niektorých z nás zdravotné problémy vidieť viac, na niektorých menej, na niektorých ich možno nevidieť vôbec. No verte, že vyrovnať sa s ŤZP diagnózami nebýva jednoduché. Pre nikoho.

Štát si to tiež uvedomuje, a  preto aj Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa, v rámci možností, snaží podporiť a uľahčiť život ľuďom, ktorí to majú v rôznych oblastiach sťažené.

 

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne jeho prehľadná verzia na stiahnutie pomerne jasne stanovuje:

 • na čo všetko majú ZŤP osoby nárok,
 • čo je to preukaz ZŤP, ako oň možno požiadať a aké nároky treba splniť na  jeho vyhotovenie, čo potrebujete na vyhotovenie preukazu ZŤP s nárokom na sprievodcu,
 • druhy peňažných príspevkov ZŤP na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • posudzovanie potrieb a oprávnenia na špeciálnu starostlivosť, mieru funkčnej poruchy,
 • definuje lekársku posudkovú činnosť,
  •  tzn. keď lekár posúdi a zhodnotí zdravotný stav, určí mieru funkčnej poruchy, jej sociálne dôsledky, mieru odkázanosti, potrebu osobnej starostlivosti a i.,
 • sociálnu posudkovú činnosť,
  •  tzn. posúdenie individuálnych predpokladov ZŤP osoby, jej rodinného prostredia, druhy odkázanosti, návrh kompenzácie a i.,
 • komplexný posudok,
  •  na základe výsledkov a zistení z lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti vypracúva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí, rodiny tzv. komplexný posudok,
  •  zahŕňa potvrdenie ZŤP a sú v ňom definované miera funkčnej poruchy, sociálne dôsledky ZŤP, resp. diagnózy, prípadné vyjadrenie odkázanosti na sprievodcu, nárok na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, zároveň spomína navrhnutý druh finančného príspevku na kompenzáciu a i.,
 • kto má nárok na parkovací preukaz, a i.

 

Cieľom tohto zákona je podporiť sociálne začlenenie sa fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti a zároveň zachovať jej ľudskú dôstojnosť v čo najvyššej možnej miere.

 

Takáto finančná kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je možná vo viacerých oblastiach:

 • mobility a orientácie,
  •  tzn. pri zníženej pohybovej schopnosti alebo zníženej schopnosti orientácie, tzn. pri obmedzení schopnosti a možnosti samostatne sa pohybovať a premiestňovať v dôsledku narušenia telesných, zmyslových alebo duševných funkcií,
 • komunikácie,
  •  tzn. pri zníženej schopnosti, resp. neschopnosti komunikovať – v dôsledku poškodenia alebo straty telesných, zmyslových či duševných funkcií,
 • zvýšených výdavkov,
  •  množstvo užitočných informácií nájdete napríklad na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, kde zistíte, že na kompenzáciu zvýšených výdavkov (ktoré sú, žiaľ, pri zdravotných problémoch neodmysliteľným sprievodným javom) máte nárok pri:
   • potrebnom diétnom stravovaní sa,
    • v tomto prípade ide o finančné výdavky spojené so zabezpečovaním si vhodných potravín, určených lekárskym potvrdeným o potrebe diétneho stravovanie sa,
    •  takýto diétny príspevok Vám mesačný príjem navýši o od cca 12 € do cca 40 €,
   • pri lekársky odôvodnenom a potvrdenom nadštandardnom opotrebovaní šatstva, obuvi, bielizne, či bytového zariadenia,
    • na tento príspevok máte nárok za viacerých okolností – napr. pri:
    • závažných ochoreniach kože a kožných adnex,
     • napr. pri dekubitoch, rozsiahlych ekzémoch, jazvách po popálení/ožarovaní, pri rôznych pľuzgierových ochoreniach, pri psoriáze, pri ochoreniach so zvýšenou sekréciou potných žliaz,
    • pri stavoch s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (pričom minimálny rozsah je stanovený na 3 razy denne), napr. pri:
     • osteomyelitíde s trvalou sekréciou,
     • chronických fistulách so sekréciou,
     • tracheostómiách, gastrostómiách, nefrostómiách, cystostómiách či kolostómiách,
     • cystickej fibróze s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo s gastrointestinálnymi prejavmi,
    • ale aj pri iných ochoreniach, napr. pri:
     • stresovej inkontinencii moču 3. stupňa,
     • úplnej inkontinencii moču (podmienenej organicky),
     • úplnej inkontinencii stolice,
   • pri starostlivosti o psa so špeciálnym výcvikom,
    • pričom v tomto prípade ide o finančné príspevky na krmivo a veterinárnu starostlivosť,
  • pri snahe o sprístupnenie prevádzky osobného motorového vozidla,
   • v tomto prípade ide o výdavky určené na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktorým sa ZŤP osoba prepravuje,
   •  na tomto mieste je možno na mieste pripomenúť aj jeden z možných „benefitov“ ZŤP osôb – nárok na parkovací preukaz,
  • tzn. pri obmedzení alebo strate schopnosti sebaobsluhy, kedy si osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je v dôsledku poškodenia či straty telesných, zmyslových alebo duševných funkcií schopná samostatne zabezpečiť sebaobsluhu, postarať sa o domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity.

 

 

Čo sa týka druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia, rozlišujeme:

 • opakované peňažné príspevky – určené na:
  •  osobnú asistenciu,
  •  prepravu,
  •  kompenzáciu zvýšených výdavkov,
  •  
 • a jednorazové peňažné príspevky – určené na:

 

Samozrejme, na spomínaný finančný príspevok, resp. finančné príspevky, má nárok len osoba, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá a je na takúto pomoc odkázaná. O odkázanosti „rozhoduje“ príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe už spomínanej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, výsledkom ktorých je tzv. komplexný posudok.

 

V mnohých bodoch si však treba overiť podmienky a zistiť, či spĺňate nároky na finančný príspevok. Najčastejšími „zádrheľmi“, kedy Vám nárok na peňažnú podporu zaniká, sú:

 • ak je ZŤP osobe poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba,
 • ak príjem postihnutej osoby presahuje päťnásobok životného minima (218, 06 €), tzn. 1090, 30 €,
 • a ani ak je príjem osoby ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima, tzn. 654, 18 €, nemá táto osoba nárok na príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov – či už na diétne stravovanie, hygienu, rýchlejšie opotrebovanie šatstva a materiálov, či na pohonné hmoty.

 

Samozrejme, popri vyššie spomínaných finančných príspevkoch má držiteľ ZŤP preukazu nárok napr. aj na:

 • úľavy, resp. oslobodenie z daní,
  •  mesto alebo obec (preto sa vždy treba informovať na miestnom, resp. mestskom úrade) Vám môžu poskytnúť úľavu na:
   • stavby na bývanie a byty slúžiace na trvalý pobyt ZŤP vlastníka,
   • garáž a nebytový priestor v dome slúžiaci ako garáž, určená pre motorové vozidlo využívané na prepravu ZŤP osoby,
   • daň za psa,
   • daň za komunálny odpad,
 •  oslobodenie od viacerých poplatkov, najčastejšie od poplatku:
  •  za koncesie, resp. úhrady za služby televízneho a rozhlasového vysielania (RTVS),
  •  za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie,
  •  za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie,
  •  za prvý zápis (33 €) držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis, pokiaľ mu bol poskytnutý príspevok podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP,
  •  za povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenska (16, 50 €),
  •  za povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (66 €),
  •  limity na lieky,
 •  lacnejšie cestovanie,
  •  ŽSR – zľava 60% z klasického cestovného, prípadne 50% z cestovného v prvej vozňovej triede,
  •  autobusová doprava – zľava závisí od konkrétnych dopravcov, väčšina z nich však uznáva ZŤP preukaz a poskytuje zľavu z cestovného ZŤP osobám, ich sprievodcom, prípadne aj vodiacemu psovi,
 •  diaľničnú známku zadarmo,
  •  žiadosť o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky viete podať aj elektronicky na stránke www.eznamka.sk v rámci Žiadostí – Žiadosť o oslobodenie vozidla,
 •  ale zľavu Vám často uznajú aj pri návšteve rôznych kultúrnych a i. podujatí (napr. návšteva kín, koncertov, výstav, múzeí, galérií a pod.). V niektorých prípadoch Vám dokonca ŤZP preukaz uznajú aj v Českej Republike.

 

Pre lepšiu prehľadnosť prikladáme tabuľku mapujúcu aktuálny stav príspevkov na kompenzáciu ZŤP

Príspevok % zo sumy ŽM Výška príspevku v €
Na osobnú asistenciu - 4,82 / hodina
Na prepravu 51,02 111,26 (maximálne)
Na kompenzáciu zvýšených výdavkov - -
Na diétne stravovanie - -
I. skupina 18,56 40,48
II. skupina 9,28 20,24
III. skupina 5,57 12,15
Súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 9,28 20,24
Súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty) 16,70 36,42
Súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 22,27 48,57
Na opatrovanie    
Osoba v produktívnom veku:    
a) opatruje 1 osobu s ŤZP - 508,44
b) opatruje 2 a viac osôb ŤZP - 676,22
Osoba poberajúca dôchodok -  
a) opatruje 1 osobu s ŤZP - 254,22
b) opatruje 2 a viac osôb ŤZP - 338,11

 

Preventívne pripomíname, že pod pojmom „zdravotné postihnutie“ sa myslí zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom ho máte lekársky vydokladované.

Fotografia: Unsplash.com

Povedali o nás