FAQ – Často kladené otázky

 


 

Aký je rozdiel medzi ZŤP a ŤZP?

Veľmi často sa nám ozývate s otázkou, v čom spočíva rozdiel medzi skratkami ZŤP a ŤZP. Niet sa čo čudovať, keďže aj v samotných textových materiáloch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky či Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (na základe ktorého rozhodnutia Vám uznajú/neuznajú preukaz ZŤP/ŤZP), kde nájdete vysvetlenie ich významu, podmienky, možnosti, právomoci, sa využívajú obe. Preto to na ľudí pôsobí zmätočne.

  • ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí (občania)
  • ZŤP – zdravotne ťažko postihnutí (občania)

V zásade platí, že obe skratky sú rovnocenné a označujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom jej miera funkčnej poruchy predstavuje minimálne 50 %.

 

Mám rovnaké nároky na čerpanie benefitov, ak som ZŤP ako keď som ŤZP?

Pod funkčnou poruchou sa pritom rozumie „nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.“  Dôsledkom takéhoto ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má človek práve kvôli jeho ŤZP (ťažkému zdravotnému postihnutiu) /ZŤP (zdravotne ťažkému postihnutiu) v porovnaní so zdravým človekom (či už ide o dospelú osobu, dieťa alebo seniora).

V legislatívne orientovaných textoch sa obvykle používa podoba „ŤZP“. V hovorovej podobe, ale aj v administratívnych textoch sa využívajú obe. Z jazykového hľadiska je prirodzenejšie i logickejšie (a syntakticky správnejšie) zoradenie prívlastkov „ťažko zdravotne postihnutý“, avšak obe označenia sú spisovné.

ROZDIEL je však medzi „ťažko zdravotne postihnutým“ občanom a medzi „invalidným dôchodcom“. Prvý v nich získava preukaz ŤŽP/ZŤP na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kým rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku má vo svojich kompetenciách Sociálna poisťovňa. Na jeho priznanie musíte spĺňať základné podmienky: byť invalid, mať odpracovaný potrebný počet rokov a zároveň ku dňu vzniku Vašej invalidity nesmiete mať nárok na stavebný či predčasný dôchodok.

 

Prečo majú niektoré ZŤP/ŤZP preukazy cez seba červený pás?

Práve „červený pás“ je líšiacim znakom, že nejde o klasický preukaz ZŤP/ŤZP, ale o preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby so sprievodom. Dostanete ho rovnako ako preukaz ZŤP/ŤZP - od ÚPSVaR, avšak v tomto prípade musí posudkový lekár uviesť, že ste fyzická osoba s mierou funkčnej poruchy minimálne 50%, pričom zároveň ste osoba odkázaná na pomoc sprievodcu, resp. „odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím“.  

Ak o tom náhodou neviete, ako držiteľ preukazu ZŤP/ŤZP i ZŤP - S/ŤZP – S máte nárok na viaceré finančné úľavy. Medzi najčastejšie využívané patria finančné úľavy na cestovnom (Váš sprievodca cestuje zadarmo, osoba s preukazom ZŤP-S hradí zväčša 50% sumy lístka), vystavenie parkovacieho preukazu, vďaka ktorému viete zaparkovať na špecifických parkovacích miestach, finančné príspevky na úpravy bytu/rodinného domu/garáže, príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, príspevok na kúpu motorového vozidla, príspevok na úpravu motorového vozidla a i.

 

Aká je cena výťahu?

Jedna z Vašich najčastejšie kladených otázok sa, samozrejme, týka ceny našich zariadení. V tejto chvíli Vás asi sklameme, no nedokážeme Vám dať hneď jasnú odpoveď – s konkrétnou vyčíslenou sumou. Vysvetlime si prečo.

Drvivú väčšinu inštalácií prispôsobujeme konkrétnym priestorovým možnostiam, očakávaniam, či špecifickým požiadavkám našich klientov. Každý z Vás žijete v odlišných prostrediach, svoje zariadenie používate rôzne často, neraz na odlišné úkony... A od týchto všetkých faktorov sa odvíja aj výber a cena výťahu, či akéhokoľvek  iného nápomocného zdvíhacieho zariadenia.

Čiže, za svoj výťah zaplatíte inú sumu, ak bývate na prízemí alebo ak bývate na 4. poschodí bytového domu, inak, ak musí prekonávať veľa zákrut a inak, ak nemá vo svojej trase žiadnu zákrutu,... Rovnako tak sa cena odvíja aj od výšky požadovaného zdvihu, sklonu, množstva potrebných staníc, množstva a typu zákrut, od zvoleného spôsobu parkovania, spôsobu kotvenia,  od špecifických doplnkov, prípadne od potrebných stavebných prác a pod.

Dobrou správou však je, osoby ŤZP majú v prípade splnenia podmienok podľa Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nárok na tzv. štátny peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ktorý neraz dosahuje až 98 % z celkovej ceny zariadenia, čím sa títo pomocníci stávajú naozaj dostupnými.

Pre bližšiu predstavu Vám pomôže aj náš konfigurátor, kde si viete prehľadne vyklikať požadované atribúty a nájsť si tak najoptimálnejšie zariadenie a zároveň naša cenová ponuka, vďaka ktorej zistíte aj finančnú kalkuláciu priamo pre Vaše zariadenie.

Veríme, že Vás poteší aj skutočnosť, že obhliadku Vašich priestorov, presné zameranie a návrh projektu pre Vás robíme zadarmo – v rámci územia celého Slovenska.

 

Prepláca Sociálna poisťovňa opravy stoličkového výťahu?

Nemusíte sa obávať. Ak s Vašim stoličkovým výťahom (či iným zdvíhacím zariadením) máte nejaký problém, máte nárok na finančný príspevok na opravu Vášho zdvíhacieho zariadenia. Ten Vám však nevyplatí Sociálna poisťovňa, ale Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Celkovo, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny môžete žiadať o viacero jednorazových i opakovaných finančných príspevkov.

 

Ako vybaviť príspevok na opatrovanie?

Nárok na tento príspevok máte, ak ste osoba opatrujúca fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázanosťou na opatrovanie, pričom ide o zabezpečenie pomoci človeku s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pomoc so starostlivosťou o domácnosť či pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.  

Podrobné info nájdete v Zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 11. hlave: OPATROVANIE.

Máte naň nárok, ak sa staráte o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek minimálne 6 rokov, a je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie. V prípade opatrovateľa môže ísť o manžela, manželku, rodiča, prípadne fyzickú osobu, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, o fyzickú osobu, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa (ale len plnoleté), starého rodiča, vnuka, vnučku, súrodenca, nevestu, zaťa, svokra, svokru, švagra, švagrinú, neter, synovca, ale aj o inú fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom opatrovateľ a opatrovaný musia spolu bývať (tzn. opatrovateľ musí mať nahlásený trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu opatrovanej osoby, prípadne naopak, ak má opatrovaná osoba nahlásený prechodný pobyt v mieste trvalého pohybu opatrujúcej osoby).

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie podávate na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Podáva ju opatrovateľ (tzn. osoba vykonávajúca opatrovanie) – písomne alebo elektronicky. Okrem samotnej žiadosti prikladáte aj komplexný lekársky posudok, ktorý je podkladom na rozhodnutie o priznaní/nepriznaní tohto peňažného príspevku. Ďalšie požadované tlačivá nájdete priamo na stránke ÚPSVaR.

Potešujúcou správou je, že od 1. júla 2023 sa mesačná výška opatrovateľského príspevku mierne zvýšila.

 

Ako vybaviť štátny finančný/peňažný príspevok na zdvíhacie zariadenie?

Ak ste si vybrali zdvíhacie zariadenie od spoločnosti VELCON, môžete vybavovanie štátneho peňažného príspevku, stresy s ním spojené a namáhavú administratívu okolo tlačív hodiť za hlavu, radi Vám so všetkým pomôžeme, vysvetlíme, nasmerujeme.

Počas dlhých rokov našej existencie sa snažíme odbremeniť Vás od všetkého, čo je v našich silách. Lebo vieme, že toho na svojich pleciach máte naloženého viac než dosť.

Každopádne, na štátny peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia určite nezabudnite. Mnohým z našich klientov pokryl až 98 % ceny z celkovej sumy zariadenia, a ostali im tak financie na mnohé ďalšie pomôcky, výlety, cestovanie a pod.

 

Povedali o nás