Prepláca ÚPSVaR opravu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení?

Prepláca sociálna poisťovňa opravu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení?

Poradenstvo

O finančných príspevkoch, na ktoré máte nárok v prípade, že ste držiteľom ŤZP / ZŤP preukazu, sme Vám už písali.

Už teda dobre viete, že na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia máte nárok na viaceré druhy finančných príspevkov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak môžete žiadať o:

jednorazové peňažné príspevky:

a opakované peňažné príspevky:

Viacerí z Vás ich už aj využili a majú doma napr. niektoré z našich zdvíhacích zariadení, či z iných produktov pre imobilných, ktoré vytvárajú bezbariérový prístup. Najčastejšie si od nás žiadate práve stoličkové výťahy.

 

Často sa nám však ozývate, aby ste sa uistili, že keď už doma takýto stoličkový výťah máte, či Sociálna poisťovňa naozaj prepláca aj opravy Vášho stoličkového výťahu či iného zdvíhacieho zariadenia.

Nuž, vedzte, že áno. Ale, samozrejme, musíte splniť viaceré podmienky.

Všetky podrobnejšie informácie o nároku, čerpaní či výške peňažného príspevku nájdete priamo na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Aspoň v skratke môžeme zhrnúť, že takýto peňažný príspevok slúži na:

 • opravu pomôcky,
 • opravu úpravy pomôcky,
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla, prípadne na
 • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Čo to vlastne znamená „oprava zdvíhacieho zariadenia“?

V prípade opravy pomôcky (či už ide o stoličkový výťah alebo inú zdravotnú pomôcku) sa pod jej opravou rozumie:

 • výmena jej nefunkčných alebo opotrebovaných častí, rovnako ako aj častí s prekročenou životnosťou,
 • ale aj kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
 • poupravenie a skontrolovanie tých častí pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené podľa preferencií, možností a individuálnych potrieb človeka s ŤZP,
 • a v prípade našich štvornohých miláčikov a pomocníkov ide o chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

V prípade, že Vaša pomôcka prestala plniť svoj účel kvôli nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou 10 Ah (ampérhodina), na peňažný príspevok nárok nemáte.

Podmienky, ktoré treba splniť, aby Vám príspevok odsúhlasili

Finančný príspevok sa poskytne:

 • človeku s ŤZP/ZŤP, ak si pomôcka alebo úprava pomôcky, na ktorú je odkázaný podľa komplexného posudku, vyžadujú opravu,
 • ak pomôcka nebola poskytnutá ani požičaná z verejného zdravotného poistenia,
  • takýto finančný príspevok však možno poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok, prípadne ktorý získala osoba s ŤZP/ ZŤP darom alebo kúpou,
 • čo sa týka ceny, na príspevok máte nárok, keď cena opravy či úpravy pomôcky či cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého finančného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla, prípadne keď je najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky,
 • a, samozrejme, keď miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Zároveň však treba myslieť na to, že peňažný príspevok Vám neposkytnú:

 • ak Váš príjem prevyšuje päťnásobok sumy životného minima,
 • ani  v prípade, že opravy boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Pokiaľ stanovené podmienky spĺňate, pokojne vyplňte tlačivo žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.

Táto žiadosť sa odovzdáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta Vášho trvalého bydliska). Môžete ju podať:

 • písomne alebo
 • elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Nezabudnite, že v oboch prípadoch musí Žiadosť obsahovať odôvodnenie a jej súčasťou je aj komplexný lekársky posudok, na základe ktorého sa rozhoduje.

Výška peňažného príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou. Závisí od ceny opravy a od príjmu človeka s ŤZP / ZŤP.
V prípade, že Vám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok uzná, vyplatí Vám ho v eurách, podľa Vašich preferencií, tzn.:

 • v hotovosti
 • alebo na účet v banke.

Pokiaľ Vám prišlo rozhodnutie o uznaní peňažného príspevku, nezabudnite, že:

 • Vašu pomôcku (stoličkový výťah či iné zdvíhacie zariadenie) si treba dať opraviť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, prípadne najneskôr do jedného roka odo dňa právoplatného rozhodnutia o priznaní príspevku, pokiaľ ju nemožno opraviť kvôli výrobcovi/opravárovi,
 • príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň treba predložiť potvrdenie, že oprava Vašej pomôcky v priebehu troch mesiacov nie je možná.

Všetky konkrétnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prípadne sa môžete ozvať telefonicky.

Vždy je lepšie ozvať sa a zistiť, čo všetko potrebujete, prípadne, či sa nejaké požiadavky neaktualizovali, ako sa zbytočne prehnať.

Foto: Unsplash.com

Povedali o nás