Peňažné príspevky pre ŤZP 2022

Poradenstvo

Pre veľký záujem vám prinášame veľký prehľad finančných príspevkov na kompenzáciu ZŤP diagnózy.

Mnohí z nás majú nepríjemné diagnózy. Zdravotné problémy ľuďom spôsobujú množstvá najrôznejších patálií, preto je fajn vedieť a nechať si aspoň trošku pomôcť tam, kde je to možné. Veď prečo nevyužiť peňažné príspevky, ak mám na ne nárok? A o aké peňažné príspevky môžem v roku 2022 vlastne môžem žiadať?

 

Aké príspevky nájdete v tomto článku?

 

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP alebo aj ZŤP) majú právo požiadať o niektorý z finančných príspevkov – ako kompenzáciu svojho nepriaznivého zdravotného postihnutia. Všetky tieto peňažné príspevky sa uplatňujú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), kam musíte doručiť žiadosť o priznanie takéhoto finančného príspevku. Nárok naň Vám vznikne vtedy, keď Vám ÚPSVaR peňažný príspevok prizná.

 

Rozlišujeme jednorazové (napr. kúpa, výcvik a úprava pomôcky, jej oprava, kúpa zdvíhacieho zariadenia, príspevok na kúpu či úpravu osobného motorového vozidla, na úpravu bytu, domu či garáže) a opakované príspevky (napr. peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovanie, prepravu, kompenzáciu zvýšených výdavkov – v súvislosti s hygienou, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom). Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

 

JEDNORAZOVÉ PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY pre ŤZP

 • Peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky
  • Človek, ktorému je oficiálne priznaná ŤZP diagnóza, pričom je kvôli nej odkázaný na pomôcku/pomôcky, môže požiadať o finančný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky či na úpravu pomôcky.
  • môže byť vec, nejaké technické zariadenie, špeciálny softvér, jeho aktualizácia, osobné motorové vozidlo – avšak len na účely výcviku jeho používania, ale aj pes so špeciálnym výcvikom (tzn. vodiaci, asistenčný alebo signálny).
  • Keď Vám pomôcku schvália, treba Vás aj „zaškoliť“ ako s ňou fungovať – to je výcvik používania pomôcky. Naučia Vás ako ju obsluhovať, ako s ňou pracovať, ale zároveň overia, či ste na jej používanie spôsobilý.
  • Pod úpravou pomôcky si netreba predstavovať nič iné, než prispôsobenie pomôcky tak, aby čo najviac vyhovovala Vašim potrebám.
  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne, pričom ju adresujete na Úrad  sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) – samozrejme, podľa miesta Vášho trvalého pobytu.
  • Špecifickejšie informácie nájdete v prehľadnej forme na stránke ÚPSVAR.

 

 

 

 

 • Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 
  • Pokiaľ sa kvôli Vašej ŤZP diagnóze nedokážete individuálne prepravovať osobným motorovým vozidlom, môžete si na zabezpečenie Vašej mobility požiadať o finančnú pomoc v podobe príspevku na kúpu špeciálne prispôsobeného motorového vozidla.
  • Na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku vtedy, keď z dôvodu závažnej ŤZP diagnózy nie je schopná premiestňovať sa verejnou hromadnou dopravou (autobus, trolejbus, električka, vlak), trpí duševnou poruchou, prejavujúcou sa častými agresívnymi prejavmi, neovládateľného či nepredvídateľného správania sa, ale aj ľudia s vážnou poruchou zvieračov.
  • Na jeho priznanie budete potrebovať viacero dokumentov, hlavne komplexný posudok dokazujúci potrebu Vašej individuálnej prepravy motorovým vozidlom, doklad o Vašom prebiehajúcom zamestnaní, prípadne doklad o Vám poskytovaných službách v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, či v dennom stacionári, alebo potvrdenie o školskej dochádzke, pričom sa do týchto zariadení potrebujete dostávať minimálne 2x týždenne.
  • Plánované vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov, Váš príjem nesmie presahovať päťnásobok sumy životného minima a nesmiete kúpiť auto skôr, než budete mať vypracovaný komplexný posudok.

 

 

 • Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
  • Tieto finančné príspevky, slúžia na úpravu priestorov, kde sa zdržiavate (tzn. rodinný dom, byt či garáž), napr. na odstránenie existujúcich bariér a úpravu príslušenstva tak, aby sa zvýšila schopnosť ZŤP osoby premiestňovať sa, dorozumievať sa či byť viac sebestačný.
  • Zväčša ide o úpravy vstupov, prístupov ku výťahom a celkovo o úpravu zariadení znemožňujúcich či sťažujúcich pohyb a i. (či už bytov, domov alebo garáží).
  • Radšej Vás rovno upozorníme, že za takúto úpravu nemožno považovať postavenie nového objektu či zariadenia, akými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia či vodovod, ani úpravu kvôli prílišnému opotrebovaniu a prekročeniu životnosti zariadenia.

 

OPAKOVANÉ PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY pre ŤZP

 • Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  • Pod pojmom osobná asistencia rozumieme pomoc človeku, ktorý má oficiálne priznanú diagnózu ŤZP, v dôsledku ktorej nemôže/nedokáže vykonávať niektoré činnosti. Pokiaľ túto kategóriu spĺňate, máte nárok na osobného asistenta, ktorý Vám s týmito činnosťami bude pomáhať.
   • Takýmto asistentom musí byť človek, ktorý má minimálne 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony,
   • zároveň treba dohliadať na to, aby nepracoval (osobnú asistenciu nevykonával) viac než 10 hodín denne (výnimkou sú prípady, keď sa ŤZP osoba nachádza mimo miesta svojho trvalého či prechodného pobytu),
   • a nezabúdať, že rodinný príslušník človeka s ZŤP diagnózou nesmie osobnú asistenciu vykonávať viac než 4 hodiny denne, pričom môže robiť len vybrané druhy činností, nie všetko.
   • Pre bližšie informácie o osobných asistentoch si pozrite stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
  • Cieľom takéhoto pracovníka má byť aktivizovať Vás, tzn. pomôcť Vám začleniť sa, podporiť Vašu nezávislosť, možnosť rozhodovať sa a ovplyvniť aj plnenie úloh a fungovanie v rodine, pričom Vám bude pomáhať napr. s výkonom pracovných, vzdelávacích, či v prípade záujmu voľnočasových aktivít.
  • Rozsah činností osobného asistenta sa stanovuje podľa tzv. Zoznamu činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie. Je v ňom spísaných 21 nosných činností (od vstávania, líhania, schopnosti zvládnuť osobnú hygienu, cez obliekanie, nakupovanie, podávanie liekov, až po prepravu, pomoc rodičom s deťmi s ťažkými zdravotnými diagnózami a pod.), na základe ktorých sa určuje závažnosť stavu a schopností ŤZP človeka, ale rovnako tak aj počet hodín, s ktorými treba počítať na vykonanie týchto činností.
  • Treba myslieť na to, že ročne môžete prečerpať maximálne 7 300 hodín.

 

 • Peňažný príspevok na opatrovanie
  • Tento finančný príspevok je určený  na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP v rámci úkonov sebaobsluhy, pri starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych či vzdelávacích aktivít.
  • V tomto prípade peniaze dostáva človek, ktorý osobne opatruje osobu s ŤZP diagnózou, pričom je odkázaná na opatrovanie, nie priamo ŤZP osoba.

 

 • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
  • Zvýšené výdavky v tomto prípade znamenajú financie potrebné na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktorým sa prepravuje človek so ŤZP diagnózou.
  • Takýto finančný príspevok Vám poskytnú v prípade, že ste podľa komplexného posudku odkázaný  na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak  ste majiteľom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo ak Vašu prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy,
  • zároveň musíte byť odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a dokázateľne ho využívať na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity,
  • ale aj v prípade, že ste zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu alebo ak je Vám poskytovaná onkologická liečba (v prípade hematoonkologického ochorenia aj udržiavacia liečba).

 

 • Peňažný príspevok na prepravu
  • Pokiaľ ste ZŤP a ste odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na Vaše pracovné, vzdelávacie, rodinné či občianske aktivity, môžete požiadať aj na finančný príspevok na zabezpečenie Vašej prepravy.
  • Opäť budete potrebovať: komplexný posudok dokazujúci Vašu odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, dôkaz, že na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné či občianske aktivity využívate prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie takéto prepravy vykonávať a i.
  • Tak ako aj pri ostatných príspevkoch, tento finančný príspevok Vám nebude poskytnutý, ak je Vám súbežne poskytovaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ste vlastníkom alebo držiteľom auta, či ak Váš príjem prevyšuje päťnásobok sumy životného minima.

 

 

 

 

 

Povedali o nás