Príspevok na benzín a pohonné hmoty pre ŤZP v roku 2022

Poradenstvo

Počuli ste už o nároku peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky osobného vozidla? Ide práve o peňažný príspevok na pohonné hmoty, keďže práve zdravotne znevýhodnení majú zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Časté návštevy lekárov, rehabilitácie, kúpeľné liečby a ďalšie nevyhnutné prepravy sú dôvodom každodenného užívania osobného motorového vozidla.

Kedy máte na príspevok na benzín nárok?

Na príspevok má nárok osoba, ktorá je ŤZP a je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky osobného vozidla. Zároveň musí byť osoba aj vlastníkom alebo držiteľom tohto vozidla, resp. jej prepravu zabezpečuje človek, ktorý nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy. Zdravotne znevýhodnená osoba je odkázaná na individuálnu prepravu osobným vozidlom a dôvodom jeho využívania sú rôzne vzdelávacie, pracovné, rodinné a ďalšie občianske aktivity. Zároveň môže ísť o zaradenie do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu či poskytovanie onkologickej liečby.

Ako správne podať žiadosť o príspevok?

Potrebnú žiadosť je nutné podať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Rovnako tak je možnosť žiadať si o nárok elektronickou formou – ide o žiadosť podanú elektronickými prostriedkami s pridaním podpísaného zaručeného elektronického podpisu oprávnenej osoby.

Súčasťou žiadosti musí byť aj odôvodnenie. Vždy sa vopred na príslušnom ÚPSVaR informujte o potrebných náležitostiach spojených s vybavovaním príspevku, aby nedošlo k zbytočným nezrovnalostiam.

Kde nájdete žiadosť?

Žiadosť nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Taktiež prikladáme aj link na elektronickú formu žiadosti:

Aká je výška príspevku?

Peňažný príspevok predstavuje mesačne 16,70% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v praxi činí sumu 36,42 €.

Zdroj: Podľa platnej výšky životného minima od 1.7.2021

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby?

ŤZP osoba má okrem iného aj povinnosť preukázať skutočnosti, vďaka ktorým sa rozhodne o priznaní, výške a konečnej výplate peňažného príspevku na túto kompenzáciu.

Má tiež nutnosť do 8 dní písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR zmeny, ktoré súvisia s trvaním nároku, výškou a výplatou daného príspevku.

Kedy zaniká nárok?

Nárok zaniká v prípade, ak sa poskytol neprávom alebo prestal plniť účel.

Ďalším dôvodom zániku môžu byť tiež skutočnosti, ktoré sa podieľajú na trvaní nároku na tento príspevok (prehodnotenie zdravotného stavu, hodnota majetku ŤZP osoby vyššia ako 39 833 €).

Nárok zaniká aj dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa príspevok poskytoval.


 

Prečítajte si článok aj o ďaľších príspevkoch pre ŤZP

 

Foto: Unsplash.com

Povedali o nás