Kedy mám nárok na invalidný dôchodok?

Poradenstvo

Invalidný dôchodok (ID) je finančná dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa poistencovi v prípade, že nie je schopný pracovať, resp. pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Túto dávku stanovuje Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.

Invalidný dôchodok dostane človek, ktorý:

 • je invalid, tzn. jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a zapríčinil tak jeho pokles schopnosti pracovať o viac než 40% (ak ho porovnávame so zdravým človekom), pričom tento stav má trvať dlhšie ako jeden rok.
  • Na to, aby Vás mohli označiť za invalida, musíte prejsť posúdením Vašej telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – vždy v porovnaní so zdravým človekom.
  • Takéto posudzovanie majú na starosti posudkoví lekári sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť v rámci pobočky Sociálnej poisťovne.
  • Dajte si pozor, lebo pokiaľ máte náhodou viacero diagnóz, pri určovaní Vašej miery poklesu schopnosti pracovať sa budú riadiť len najzávažnejším zdravotným postihnutím, tzn. jednotlivé percentuálne vykázané miery poklesu Vašej schopnosti pracovať sa nespočítavajú. Maximum, čo sa dá v prípade viacerých závažných diagnóz dosiahnuť, je navýšiť nosnú diagnózu o 10%,
 • má dostatok odpracovaných rokov, resp. získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • po deň vzniku invalidity nemal nárok na starobný dôchodok, ani mu nebol priznaný predčasný dôchodok,
 • ale nárok na ID má aj človek, ktorý sa stal invalidom v čase, kedy:
  • sa končí povinná školská dochádzka,
  • bol nezaopatreným dieťaťom,
  • v oboch týchto prípadoch ide o tzv. invalidný dôchodok z mladosti.
  •  Špecifickým prípadom je ak doktorand v dennej forme štúdia, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov.
  •  U nich sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia automaticky považuje za splnenú.

 

Váš pokles schopnosti pracovať sa posudzuje na základe:

 • Vašich lekárskych správ z nemocníc, resp. zo zdravotníckych zariadení, zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, priebehu ochorenia – stabilizácie, zhoršenia, ďalšej potrebnej liečby,
 • ale aj podľa komplexných funkčných vyšetrení (ktoré vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne) a ich záverov, v ktorých odborníci posúdia Váš zdravotný stav, resp. zostávajúcu schopnosť pracovať, pripravovať sa na povolanie, možnosti pracovnej rehabilitácie či rekvalifikácie.

 

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zapríčinenú rôznymi ochoreniami, nájdete v prehľadných tabuľkách  v prílohe č. 4 v rámci zákonu č. 461/2003 Z. z..

 

Ako si mám vybaviť invalidný dôchodok?

Podmienky na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok má podrobne rozpísané Sociálna poisťovňa, ktorá tieto finančné dávky aj vypláca. V zásade treba:

 • požiadať na pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta Vášho trvalého pobytu) o spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku – tento formulár je dosť komplikovaný, preto ho s Vami bude spisovať vždy zamestnanec priamo z poisťovne:
  • pokiaľ z rôznych dôvodov nemôžete spísať túto žiadosť priamo na pobočke v rámci Vášho trvalého pobytu (napr. ak sa prechodne zdržiavate mimo Vášho trvalého pobytu, ste vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, nemáte trvalý pobyt na území SR a i.), bližšie usmernenia nájdete priamo na stránke Sociálnej poisťovne.
  •  Štandardne sa žiada o priznanie ID osobne,
  •  ale novela zákona o sociálnom poistení (od r. 2019) umožňuje v špecifických prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca nie je potrebná – v tom prípade Váš zdravotný stav posudkový lekár posúdi len na základe predložených lekárskych správ. Vždy ide o ťažké, primárne liečbou neovplyvniteľné stavy, napr. náročné onkologické prípady, ľudí po ťažkých cievnych mozgových príhodách, slepcov, pacientov po amputáciách končatín a pod.
  •  
 • O ID sa neodporúča žiadať, keď má žiadateľ z dôvodu dočasnej práce neschopnosti ešte nárok na nemocenské alebo na náhradu príjmu;
  •  preto oň treba žiadať až vtedy, keď už viete presný deň zániku nároku na spomínané dávky.
 • Tlačivo tejto žiadosti o invalidný dôchodok je zostavené tak, aby na základe neho dokázali posúdiť Váš nárok na dôchodok a určiť aj jeho sumu. Budete doň preto vpisovať a potrebovať Vaše identifikačné údaje a dokumenty preukazujúce všetky požadované údaje (ktoré prikladáte buď formou originálov alebo ako notársky overené úradné kópie originálov):
  • Váš aktuálny platný preukaz totožnosti (buď občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, resp. tlačivo o ukončení vzdelania (napr. výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom),
   • prípadne, pokiaľ ste štúdium neukončili požadovaným spôsobom, treba doložiť potvrdenie školy, v ktorom bude uvedený čas odkedy dokedy Vaše štúdium trvalo,
  • pokiaľ máte, prikladáte aj vojenskú knižku, resp. doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
  • v prípade, že žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovu dieťaťa, prikladáte aj rodné listy Vašich detí/dieťaťa,
   • pokiaľ bolo Vaše dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo umrelo pred 18. rokom svojho života, prikladáte rozhodnutie príslušného orgánu, resp. úmrtný list alebo výpis z matriky,
   • ak bolo dieťa v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, treba dodať doklad s informáciou o trvaní tejto starostlivosti,
  • tlačivo s názvom Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, ktoré musí vyplniť a potvrdiť priamo Váš ošetrujúci lekár,
  • ak je to Váš prípade, ideálne je, keď doložíte aj všetky aktuálne lekárske správy dokazujúce Váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manželky/manžela, ktorým bol dôchodok upravený kvôli jedinému zdroju príjmu.

 

Pokiaľ nepredložíte všetky požadované dokumenty, Vaše konanie sa zväčša predĺži.

 • Ak všetko prebehne ako má, Ústredie Sociálnej poisťovne musí o Vašej žiadosti rozhodnúť do 60 odkedy ste ju podali, v náročných prípadoch majú čas až do 120 dní.
 • V prípade, že s rozhodnutím Sociálnej poisťovne nesúhlasíte, máte nárok sa do 30 dní odvolať.

 

Koľko peňazí mi bude prichádzať v rámci dávky invalidného dôchodku?

Suma, ktorú budete od Sociálnej poisťovne pravidelne mesačne dostávať, sa líši, tzn. nie všetci invalidní dôchodcovia dostávajú rovnaké finančné dávky. Závisí to od viacerých skutočností, primárne od:

 • percenta priznanej invalidity (je rozdiel, či máte 40%, 50%, 70% a i.),
 • priemerného osobného mzdového bodu,
 • dĺžky obdobia dôchodkového poistenia.

Pokiaľ ste si svoj invalidný stav privodili sami – požitím alkoholu či iných návykových látok – sumu Vášho invalidného dôchodku bude tvoriť polovica sumy ID, ktorý by ste dostali za „štandardných“ okolností.

Bližšie informácie, vzorec na výpočet konkrétnej sumy, ktorú budete dostávať Vy a príklady na takýto výpočet Vášho ID nájdete tu.

 

Ako sa dostanem ku svojim peniazom?

Invalidné dôchodky sa najčastejšie vyplácajú štandardne, tzn.:

 • buď v hotovosti,
 • na účet v banke (alebo v pobočke zahraničnej banky),
  • na účet manžela/manželky (pokiaľ o to požiadate a máte dispozičné právo a prístup k účtu Vášho partnera),
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak ste umiestnený v takomto zariadení a nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak ste umiestnený v takomto zariadení,
 • a pokiaľ ste členom rehole a nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku, tak budú Vaše peniaze zaslané na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Ak sa počas poberania ID rozhodnete inak, pokojne môžete požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku. Sociálna poisťovňa reaguje pomerne rýchlo, zo zákona musí nový spôsob výplaty ID zabezpečiť najneskôr v treťom mesiaci od doručenia Vašej žiadosti o zmenu výplaty ID.

Starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa súbežne nevyplácajú

Keď dovŕšite dôchodkový vek, nebudete automaticky poberať dve rôzne finančné dávky. Ak o to požiadate, ústredie Sociálnej poisťovne Vám vypočíta výšku Vášho starobného dôchodku, porovná ju so sumou Vášho invalidného dôchodku a ďalej Vám bude vyplácať tú dávku, ktorá je vyššia. Nárok na „nižší“ dôchodok Vám však automaticky zanikne. Takže buď budete poberať starobný alebo invalidný dôchodok, nie oba naraz.

 

Budem dostávať invalidný dôchodok už navždy?

Odpoveď na túto otázku vôbec nie je taká jednoznačná. V zásade platí, že trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho preskúmania. 

Ak takáto lehota stanovená bola, Vaša invalidita, a s ňou spojený nárok na invalidný dôchodok, sa overuje počas kontrolných lekárskych prehliadok. Lehotu, kedy sa máte takejto/takýchto prehliadok zúčastniť Vám určia pri posudzovaní.

Rovnako tak v prípade, že nejaká fyzická alebo právnická osoba podá podnet na Vaše opätovné posúdenie, posudkový lekár prekontroluje Váš zdravotný stav a nárok na invalidný dôchodok.

 

Invalidný dôchodok Vám môže aj zaniknúť

Ako sme si už spomenuli, v prípade, že ste dočasne práceneschopný (PN) alebo máte nárok na nemocenské, ID nedostanete.

Pokiaľ Vás odsúdia za spáchanie trestného činu, stávate sa dočasne buď PN alebo invalidným. Nárok na takýto ID Vám zaniká dňom, kedy súd právoplatne rozhodne o Vašej vine.

Samozrejme, nárok na ID zaniká aj dňom smrti poberateľa.

 

Foto: Unsplash.com

Povedali o nás