Štátny finančný príspevok na výcvik používania a úpravy pomôcky

Štátny finančný príspevok na výcvik používania a úpravy pomôcky

Poradenstvo

Mnohokrát sa informuje o príspevkoch na kúpu zdvíhacieho zariadenia, kde sa približuje, ako v danej situácii postupovať. Ľudia však často majú záujem aj o samotné úpravy kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok, ako aj o výcvik ich používania. Radi by sme vám preto objasnili, na ktoré atribúty sa pri úprave a výcviku pomôcok zamerať.

Výcvik používania pomôcky predstavuje činnosť, ktorá je potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopnosti používať danú pomôcku.

Zatiaľ čo pod úpravou sa rozumenie prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Len pomôcky uvedené v zozname

Jedným zo základných predpokladov k tomu, aby ste si mohli vybaviť peňažný príspevok, je nutnosť vyberať len pomôcky, ktoré sú uvedené v zozname pomôcok. Ide o zdravotné a kompenzačné pomôcky určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP.

V krátkosti, za pomôcku sa považuje vec či technologické zariadenie alebo jeho časť, vďaka ktorým môže znevýhodnená osoba vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia vykonávať nemohla, alebo by to bolo pre ňu fyzicky náročné.

Môže tiež ísť o špeciálny softvér alebo aktualizáciu softvéru, ktoré danej osobe umožňujú používať počítač a iné technické zariadenie, ďalej napríklad osobné motorové vozidlo (ale iba na účely výcviku jeho používania) a pod.

Zoznam pomôcok

Kedy sa poskytne peňažný príspevok?

Ak je osoba s ŤZP odkázaná na pomôcku, resp. jej úpravu (čím sa prekonajú alebo zmiernia sociálne dôsledky jej zdravotného znevýhodnenia), má nárok na peňažný príspevok.

Rovnako tak, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní finančného príspevku, a toto  rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Na príspevok má nárok aj vtedy, ak ide o úpravu pomôcky v prípade, že si viaceré osoby s ŤZP upravujú jednu spoločnú pomôcku.

Príspevok sa osobe poskytne aj na výcvik používania pomôcky, ak je osoba s ŤZP odkázaná na danú pomôcku a potrebuje získať vedomosti, zručnosti i schopnosti na jej používanie a overenie si celkových schopnosti pri jej správnom používaní.

Tiež na výcvik používania pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, to však len v prípade, aj je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Čo je potrebné na poskytnutie príspevku?

V prvom rade je potrebný doklad o cene výcviku používania pomôcky – predfaktúra alebo doklad o výcviku používania danej pomôcky – predfaktúra, ten však musí vyhotoviť osoba, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania danej pomôcky.

Pochopiteľne, ísť môže aj o doklad o cene úpravy pomôcky – predfaktúra, resp. doklad o cene vykonanej úpravy pomôcky – predfaktúra.

Ako sa podáva žiadosť?

V prvom rade nesmieme zabudnúť, že žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne, a to na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Nárok na príspevok si však osoba môže uplatniť aj elektronicky, dôležitý je v tomto prípade zaručený elektronický podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou žiadosti musí byť odôvodnenie. Pred samotným podaním žiadosti vám odporúčame, aby ste sa informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o  všetkých náležitostiach žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré k nej nutne musíte priložiť.

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu nájdete tu.

Elektronickú žiadosť o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky nájdete tu.

Elektronickú žiadosť o peňažný príspevok na úpravu pomôcky zasa nájdete tu.

Povedali o nás