Opatrovateľský príspevok sa v roku 2023 od júla zvyšuje na sumu čistej minimálnej mzdy

Opatrovateľský príspevok v roku 2023

Poradenstvo

Staráte sa o svojho blízkeho? Máme pre vás vynikajúcu správu, opatrova-teľský príspevok vám od júla 2023 porastie. Rozhodlo sa tak na základe nového návrhu nariadenia vlády. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tým nad-väzuje na minuloročnú novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, tá je účinná od januára tohto roka.

 

Návrh predložilo ministerstvo práce, najviac by mal pomôcť opatrovateľom na dôchodku (Zdroj: Finsider)

 

„Zákon č. 400/2022 Z. z. v § 67n ods. 1) súčasne ustanovil povinnosť nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 upraviť výšky peňažného príspevku na opatrovanie tak, aby peňažný príspevok poskytovaný opatrovateľovi poberajúcemu dôchodkovú dávku bol najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku poskytovaného opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku v závislosti od počtu opatrovaných fyzických osôb,“ informuje ministerstvo v dôvodovej správe.

Kto má na príspevok nárok?

Najskôr si však ozrejmime, kto má na tento príspevok nárok. Ten sa poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú soobu s ťažkým zdravotným po-stihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie.

Čo sa mení?

Aktuálne štát vypláca až sedem druhov príspevkov, zmena však prinesie len štyri druhy dávok. A aká bude výška príspevku? Závisieť bude od počtu opatro-vaných osôb, a rovnako tak od toho, či opatrovateľ poberá alebo nepoberá dôchodok.

Ak si to zhrnieme, nárok na opatrovateľský príspevok majú aj penzisti. Roz-diel však spočíva v tom, že ak opatrovník poberá aj predčasný, starobný, plný invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, štát nezohľadňuje a neskúma príjem opatrovanej osoby s ŤZP.

O koľko sa navýši príspevok?

Pri poberateľoch opatrovateľského príspevku v produktívnom veku ide o navýšenie o viac ako 43 eur na 569 eur mesačne. Táto suma predstavuje tohtoročnú minimálnu mzdu.

Ak je opatrovateľ zároveň aj poberateľom dôchodkovej dávky, suma opatrovateľského príspevku stúpne na 426, 75 eur mesačne, čo je presne 75% príspevku, ktorý je daný opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku.

 

V akých výškach budú opatrovateľské príspevky platné od 1.7.2023:

Druh opatrovateľského príspevku Aktuálna výška v € / mesačne

Výška príspevku od 1. júla 2023 v €

Základná výška pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP

525,65 569,00

Základná výška pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

699,15 756,80

Pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP

262,85 426,75

Pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

349,60 567,60

Kedy sa suma môže líšiť?

Opatrovateľský príspevok môže byť nižší v prípade, ak je danej osobe poskytovaná aj ambulantná forma sociálnej služby (v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne). Výška príspevku na opatrovanie sa znižuje na 232, 90 eur pri opatrovaní jednej osoby a 325,10 eur pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb.

Dôležité výnimky

Pýtate sa, čo v prípade, ak dôchodca opatrujte viacero osôb a aspoň jednej z nich sa poskytuje sociálna služba vo forme ambulantnej pomoci viac ako 20 hodín týždenne? Výška opatrovateľského príspevku je v tomto prípade 339,10 eur.
    

Výnimkou tiež ostáva, ak je opatrovaná osoba poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Vtedy sa príspevok zníži o sumu zvýšenia dôchodku.

Na čo mám nárok?

Ako sme už vyššie spomenuli, zo súčasných 7 príspevkov sa 3 úplne rušia. Presnejšie, ide o tieto:

 

  • Krátený opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
  • Krátený opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP
  • Krátený opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Ak ste opatrovateľom na dôchodku, poberať budete môcť len dva druhy príspevku. O ktorý presne pôjde, rozhodne práve počet opatrovaných osôb.

Navýšenie osobnej asistencie

Pozitívnych správ nie je nikdy dosť, od rovnakého termínu, začiatku júla, vzrastie aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie o 32 centov. Pôjde tak o sumu 5,52 eura – táto sadzba je potrebná na výpočet výšky príspevku na osobnú asistenciu.

Ako požiadať o opatrovateľský príspevok?

Viac sme sa tejto téme venovali v našom dávnejšom článku. Pokiaľ ide o postupy pri žiadosti o opatrovateľský, tak tie ostali nezmenené a preto sa môžete inšpirovať v minulom článku.

Povedali o nás