Ako vybaviť a požiadať o finančný príspevok na schodolez?

Poradenstvo

Schodolez asi bližšie predstavovať nemusíme. Všetci už vedia, že je to zariadenie určené vozičkárom, alebo v prípade kolieskových schodolezov aj seniorom, na prekonávanie schodov.

V Zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 447/2008 Z.z. je definovaný ako zdvíhacie zariadenie.

 

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou.”

 

Zákon tiež definuje, za akých podmienok možno takýto príspevok dostať:

  • Ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na zdvíhacie zariadenie.
  • Ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.
  • Peňažný príspevok sa poskytne aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou.
  • Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každého z týchto zariadení.
  • Príspevok na zdvíhacie zariadenie sa poskytne aj vtedy, ak zariadenie budú používať viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť na základe dokladov o cene (tzv. predfaktúra) alebo dokladov o kúpe (tzv. faktúra) zdvíhacieho zariadenia, vyhotovených osobami, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacích zariadení alebo vykonávanie stavebných úprav.

 

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 eur.

 

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.

Zákon 447/2008, §33 (2)

 

Peňažný príspevok ďalej nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím presahuje päťnásobok sumy životného minima, alebo ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

 

Žiadosť o peňažný príspevok sa podáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého bydliska. Na základe rozhodnutia príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vzniká nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu.

 

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná zakúpiť zdvíhacie zariadenie, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok, do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak zdvíhacie zariadenie nemožno kúpiť z dôvodov na strane dodávateľa zdvíhacieho zariadenia.

 

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú časť, ak zdvíhacie zariadenie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na toto zariadenie predá alebo daruje alebo zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť alebo je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

 


 

V prípade nejasností o finančnom príspevku na schodolez vám vieme pomôcť. Stačí keď nás kontaktujete:


Povedali o nás