Ako vybaviť parkovací preukaz pre osobu s ŤZP?

Poradenstvo

Pred časom sme pre Vás spísali článok o tom, aké výhody plynú pre držiteľov preukazu ZŤP, resp. ŤZP preukazu. Dnes Vám povieme viac o možnostiach vybavenia a používania parkovacieho ŤZP preukazu.

Hneď v úvode preventívne pripomíname, že skratky ŤZP (ťažko zdravotne postihnutá osoba) a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutá osoba) majú identický význam.

Naši klienti sa nás na to totiž pomerne často pýtajú.

Parkovací preukaz ŤZP je určený pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienky jeho vydania upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V prípade dospelej fyzickej osoby žiadosť podáva fyzická osoba, na ktorú sa preukaz vzťahuje, v prípade maloletej osoby je podávateľom rodič, resp. zákonný zástupca.

Akú sú výhody parkovacieho ŤZP (ZŤP) preukazu?

Držiteľ parkovacieho preukazu podľa Zákona č. 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov získava tieto výhody:
môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.

Kto má nárok na parkovací ŤZP preukaz?

Osoba, ktorá chce získať parkovací preukaz ŤZP musí spĺňať niekoľko podmienok:
má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18, zákona č. 447/2008 Z. z.: Zdravotné postihnutie na účely parkovacieho preukazu;
podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (napr. v prípade praktickej alebo úplnej slepoty oboch očí a i.).

Kam treba podať žiadosť?

Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa podáva priamo na oddelenie  kompenzácií a posudkových činností  Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska.

Pre lepšiu predstavu prikladáme aj formulár žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (PDF).

Pokiaľ osobe s  ŤZP pri žiadosti o finančný príspevok na kompenzáciu nebol vydaný komplexný posudok alebo z neho nevyplýva odkázanosť takejto ZŤP osoby na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, no má o parkovací ZŤP preukaz záujem, treba písomne požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Môže tak spraviť aj elektronicky – so zaručeným elektronickým podpisom.

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho ŤZP preukazu sa prikladá:

  • aktuálny lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár
  • a lekárske nálezy z odborných vyšetrení.
  • Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť:

  • identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt)
  • a fotografiu veľkosti 3x3 cm.

Koľko to stoji?

Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

 

Parkovací ŤZP preukaz už mám, ako ho mám teraz používať?

Dôležité je umiestniť parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Parkovací preukaz je prenosný, vydáva sa na osobu, nie na evidenčné číslo auta.

V rámci VELCONu si už dlhodobo uvedomujeme, ako veľmi máte sťažený bežný – každodenný život.
Preto sa snažíme hľadať a implementovať pre Vás riešenia, ktoré by Vám prinavrátili „radosť z bežných dní“.

Či už inštaláciami našich zariadení vytvárajúcich bezbariérový prístup, alebo praktickými radami, ako možno získať a využívať výhody ZŤP preukazu.
Lebo na ne všetky máte nárok.

V prípade, že si neviete poradiť s vybavením žiadosti, o ktorej sme dnes písali, pokojne nám napíšte. 


 

Radi Vás nasmerujeme a pomôžeme.

Váš tím VELCON

Povedali o nás