Diagnózy na invalidný dôchodok 2023

Diagnózy na invalidný dôchodok 2023

Poradenstvo

Poniektorí z Vás už, žiaľ, definíciu invalidného dôchodku dobre poznajú. Sociálna poisťovňa ho definuje ako „dôchodkovú dávku, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia.“

Zmyslom tohto typu dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade, že v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu  poklesne aj jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. 

Nárok na invalidný dôchodok máte vtedy, ak:

 • ste invalid,
 • máte potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia, tzn.
  • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
  • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,
  • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku,
  • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku,
  • najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,
  • najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku,
  • najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku.
 • a ku dňu ste nesplnili podmienky nároku na starobný dôchodok, ani Vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Špecifickým prípadom je aj tzv. invalidný dôchodok z mladosti,
  • naň má nárok človek, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, kedy sa končí povinná školská dochádzka, prípadne keď je nezaopatreným dieťaťom.
  • Podmienkou je mať minimálne 18 rokov.

Vznik či trvanie invalidity Vám v rámci dávkového konania posúdi posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý má na starosti lekársku posudkovú činnosť pobočky Sociálnej poisťovne. V prípade, že s jeho rozhodnutím nebudete súhlasiť, môžete sa odvolať a Váš zdravotný stav posúdi aj posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý má na starosti lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie, za Vašej osobnej účasti.

Celkovo, posudkový lekár sociálneho poistenia sa pri zisťovaní invalidity (tzn. keď posudzuje Váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) riadi už spomínaným Zákonom o sociálnom poistení. V ňom stojí, že na invalidný dôchodok máte nárok „ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.“ Pričom tento dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav by Vám mal pretrvať minimálne jeden rok.

Zákon o sociálnom poistení (71/2023 Z. z. zo 14. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ) sa mení od 1.7.2023:

 

 

Preventívne pripomíname, že ak je u Vás predpoklad zmeny vo vývoji Vášho zdravotného stavu (a teda aj zmeny schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), Váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity treba opätovne posúdiť.

Všetky bližšie podrobnosti a špecifiká si viete pozrieť v rámci Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  Jeho aktuálne znenie nájdete napríklad aj priamo na stránke Sociálnej poisťovne.

Takže aké diagnózy existujú pri uplatňovaní si nároku na invalidný dôchodok v roku 2023?

Na to, aby mohli určiť Vašu mieru poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť porovnávajú Vašu:

 • telesnú schopnosť,
 • duševnú schopnosť a
 • zmyslovú schopnosť
 • s telesnou, duševnou a zmyslovou schopnosťou zdravého človeka (tzv. fyzickej osoby).

Postupnú a rozhodujú sa podľa Vami predložených:

 • lekárskych správ a informácií z Vášho zdravotníckeho zariadenia/zariadení a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, prípadne jeho ďalšieho vývoja, potrebnej liečby a

 

 • komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov,
  • pričom sa prihliada na Vašu zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, schopnosť prípraviť sa na povolanie, prípadne možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

  Konkrétne percentuálne vyjadrenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosti sú spísané v 4. prílohe Zákona o sociálnom poistení s názvom Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov. Nezľaknite sa, ide o pomerne rozsiahly dokument (cca 41 strán), v ktorom nájdete prehľadné tabuľky so špecifikáciami (typ ochorenia a miera poklesu zárobkovej činnosti vyjadrená v percentách).  

Vo všeobecnosti sa rozlišujú:

 • infekčné a parazitárne choroby,
 • choroby krvi a krvotvorných orgánov,
 • poruchy imunity (imunodeficitné stavy, hyperimúnne stavy, chronický únavový syndróm),
 • endokrinné choroby, poruchy výživy a premenných látok,
 • duševné choroby a poruchy správania,
 • choroby nervového systému (mozgu, miechy),
 • choroby zmyslových orgánov (zrak, sluch),
 • choroby dýchacej sústavy,, prietrže
 • choroby obehovej sústavy (srdca, ciev)
 • choroby tráviacej sústavy (pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo, pečeň, žlčové cesty, podžalúdková žľaza),
 • choroby močovej sústavy (obličky, močové cesty),
 • choroby mužských pohlavných orgánov,
 • choroby ženských pohlavných orgánov,
 • choroby kože a podkožného väziva,
 • choroby podporného a pohybového aparátu (artropatie a choroby kĺbov, osteopatia a chondropatia, choroby mäkkého tkaniva, synoviálnej blany a šľachy, choroby svalov, dorzopatia, deformujúca dorzopatia, spondylopatia, poúrazové stavy, postihnutia končatín, nádory kostí, svalstva a mäkkých tkanív).

 

Podrobná tabuľka diagnóz na invalidný dôchodok

 

Pre Vás bude dôležitý jednak popis diagnózy, ale všímajte si aj pravý stĺpec, v ktorom je percentuálne vyjadrenie poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každá diagnóza má iné percentuálne zhodnotenie – preto tu nájdete údaje od 5 % do 90 %. Pri niektorých diagnózach je táto miera stanovená fixne, pri niektorých variuje, tzn. to, akú mieru uznajú priamo Vám závisí od posudkového lekára (a lekárskych správ a požadovaných dokladov, ktoré ste spolu so žiadosťou o priznanie invalidného dôchodku priložili).

Samozrejme, tento „bodový systém“ vždy závisí od závažnosti Vášho ochorenia, tzn. čím náročnejšiu chorobu máte, tým vyššie percento miery poklesu Vašej zárobkovej činnosti Vám pripíšu. A na základe tohto vyčíslenia sa vypočítava Váš nárok na invalidný dôchodok (či už čiastočný alebo plný). 

Pokiaľ ste našli viacero diagnóz, ktoré máte, treba myslieť na to, že choroby, resp. ich percentuálne vyčíslenie, sa automaticky nespočítavajú. Bodovanie v tomto prípade funguje tak, že nosná je Vaša najzávažnejšia diagnóza (s najväčším počtom bodov, resp. percentuálnym vyjadrením) a v prípade posúdenia Vám môžu uznať aj inú diagnózu, avšak ohodnotená už môže byť maximálne 10 bodmi (aj ak v tabuľke disponuje podstatne viac percentami).

Ešte Vás určite zaujímajú informácie o sume invalidného dôchodku, tie spolu aj s praktickými príkladmi výpočtov nájdete tu.

 

 

Povedali o nás