Opatrovateľský príspevok – najčastejšie otázky a odpovede

Opatrovateľský príspevok – najčastejšie kladené otázky a odpovede

Poradenstvo

Mnohí z Vás ste sa neraz nečakane, či možno tušiac, že raz k tomu príde, ocitli v situácii, kedy ste sa museli postarať alebo zohnať niekoho dôveryhodného, kto sa postará o Vášho ťažko zdravotne postihnutého (ďalej ŤZP/ZŤP) rodinného príslušníka - manželku, manžela, starú mamu či dedka, vnúča, súrodenca, nevestu, zaťa, švagrinú, švagra, neter, synovca a pod. Pokiaľ ste sa na túto úlohu podujali, máte nárok na peňažný, tzv. „opatrovateľský“ príspevok, čiže akúsi náhradu príjmov z klasického zamestnania, ktorého sa zväčša opatrovatelia vzdávajú. Samozrejme, nie všetci, niektorí si to úspešne dokážu skĺbiť aj so zamestnaním.

Otázky ohľadne peňažného príspevku na opatrovanie upresňuje Zákon č. 447/2008Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrovanie je veľmi náročná činnosť – tak po fyzickej ako aj psychickej stránke. Dosť výrazne človeka oberá o sily, energiu a čas. Na druhej strane však pocit zadosťučinenia a pomoci milovanému človeku väčšine z nás stojí za všetky prekážky.

 

V článku sa ďalej dočítate:

 


 

Čo to vlastne je „opatrovateľský príspevok“ či „príspevok na opatrovanie“?

Ide o finančnú podporu (peňažný príspevok), ktorá slúži na zabezpečenie pomoci človeku s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP), resp. so zdravotným ťažkým postihnutím (ďalej ZŤP), pokiaľ potrebuje pomôcť pri:

 • sebaobsluhe,
 • starostlivosti o domácnosť alebo
 • pri realizácii sociálnych či vzdelávacích aktivít.

Tento príspevok sa vypláca človeku, ktorý sa o osobu s ŤZP/ZŤP stará, čiže tzv. „oprávnenej osobe“, nie priamo človeku ŤZP/ZŤP.

Pokiaľ ste priamo Vy človekom s ŤZP/ZŤP, pozrite si prehľad finančných benefitov, na ktoré máte nárok. Aj našim Velcon ŤZP/ZŤP klientom ponúkame kartu výhod pre nákup produktov Velcon.

 

Kto môže byť „oprávnená osoba“, resp. opatrovateľ?

Oprávnenou osobou je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVaR) v tomto prípade človek, ktorý opatruje osobu s ŤZP/ZŤP, pričom môže ísť o manželku, manžela, matku, otca, či súdom ustanoveného opatrovníka, dieťa, starého rodiča, vnučku, vnuka, sestru, brata, nevestu (aj ovdovenú ženu po synovi svokry alebo svokra), zaťa (aj ovdoveného muža po dcére svokry alebo svokra), svokru, svokra, švagrinú, švagra, neter, či synovca fyzickej osoby s ŤZP/ZŤP.

 

Opatrovateľom však môžete byť aj v prípade, ak nie ste rodinným príslušníkom osoby so zdravotným znevýhodnením, resp. s ŤZP/ZŤP. V tomto prípade však musíte žiť s opatrovanou osobou v jednej domácnosti, tzn. ideálne by ste mali mať rovnaký trvalý pobyt. Pokiaľ opatrujete svojho rodinného príslušníka, nemusíte s ním žiť v jednej domácnosti či mať rovnaký trvalý pobyt. 

 

Kedy mám nárok na opatrovateľský príspevok?

Ak je Váš rodinný príslušník (resp. akákoľvek iná osoba s ŤZP/ZŤP) podľa komplexného posudku odkázaný na opatrovanie, tzn. na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (tzn. pri jedení, pití, osobnej hygiene, obliekaní a vyzliekaní, polohovaní, sedení a státí, pri pohybe po schodoch či rovine, potrebujete pomoc s orientáciou v prostredí, dodržiavaním liečebného režimu), pričom rozsah tejto pomoci je minimálne 8 hodín denne, a dohodli ste sa, že mu ju budete poskytovať Vy, máte nárok (resp. Váš opatrovateľ má nárok) na peňažný príspevok na opatrovanie.

Konkrétne podmienky nároku na peňažný príspevok na opatrovanie sú dostupné na oficiálnej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj v rámci nášho blogu, či staršieho článku na tému opatrovateľského príspevku, kde nájdete aj prehľadnú tabuľku stupňov odkázanosti (dovedna je ich 6, nárok na finančný príspevok máte vtedy, ak je osoba s ŤZP/ZŤP ohodnotená stupňom 5. alebo 6., pričom je odkázaná na pomoc inej osoby v rozsahu aspoň 8 hodín denne).

 

V zásade peňažný príspevok získate, ak:

 • ste oprávnená osoba,
 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá má 6 rokov a je odkázaná na opatrovanie,
 • a ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku, resp. keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Finančný príspevok na opatrovanie Vám neposkytnú, pokiaľ dostávate (resp. osoba s ŤZP) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, využívate, resp. poberáte príspevky na opatrovateľskú službu viac ako osem hodín mesačne, týždennú pobytovú sociálnu službu alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu.

 

Aké podmienky musím splniť, aby mi poskytli „opatrovateľský príspevok“?

Finančný príspevok na opatrovanie ŤZP/ZŤP osoby Vám poskytnú, len ak spĺňate nasledovné podmienky:

 • musíte byť plnoletý,
 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • byť fyzicky a psychicky schopný vykonávať opatrovanie,
 • a mať osobou s ŤZP/ZŤP udelený písomný súhlas s opatrovaním.

Zároveň treba brať do úvahy, že opatrovateľský príspevok:

 • sa vypláca sa len jednej oprávnenej osobe (tzn. nemôžete mať viacero opatrovateľov súbežne, ktorí by naraz poberali opatrovateľský príspevok),
 • pokiaľ ste popri opatrovaní ZŤP osoby aj zamestnaný, nemôže Váš mesačný príjem zo zamestnania byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima[1], pričom toto Vaše zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP,
 • pokiaľ študujete (zvyšuje svoju kvalifikáciu externou alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou), musíte v čase svojej neprítomnosti (kvôli zvyšovaniu kvalifikácie) zabezpečiť opatrovanie osoby ŤZP/ZŤP inou osobou.
 •  

Koľko peňazí dostanem, ak mi schvália opatrovateľský príspevok?

Výška príspevku na opatrovanie nie je stanovená fixne, tzn. nie každý opatrovateľ bude ohodnotený identickou sumou.

Závisí to od viacerých skutočností, prioritne od toho, či je opatrovateľom človek:

 • v produktívnom veku,
  • pokiaľ opatrujete jednu ŤZP/ZŤP osobu, suma sa zväčša pohybuje na úrovni 525,65 € ,
  • ak súbežne opatrujete 2 (prípadne viac) ŤZP/ZŤP osôb, suma obvykle dosahuje 699,15 €,
  • špecifickým prípadom sú nezaopatrené deti, tzn. ak opatrujete nezaopatrené ŤZP/ZŤP dieťa (prípadne viac detí), pričom popri tejto činnosti nemáte žiadne iné zamestnanie, ani nepoberáte dôchodok, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia, navyšuje sa Vaša finančná mesačne odmena o 100€,
  • na druhej strane, pokiaľ robíte a Váš príjem presahuje dvojnásobok sumy životného minima (tzn. 468,84 €); ak sa staráte o nezaopatrené dieťa a popri tom pracujete, pričom Váš príjem presahuje trojnásobok sumy životného minima (tzn. 703,26 €); alebo ak Vami opatrovaná osoba poberá  zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, Váš mesačný opatrovateľský príspevok sa zníži,
 • v dôchodkovom veku,
  • ak poberáte starobný, predčasný starobný dôchodok, „plný“ invalidný dôchodok (tzn. invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, suma peňažného príspevku na opatrovanie je 262,85 €  mesačne (pri opatrovaní jednej osoby), prípadne 349,60 €   (mesačne) pri opatrovaní 2 či viac osôb s ŤZP/ZŤP.

 

Pokiaľ opatrujete ZŤP/ŤZP osobu, ktorej sa súbežne poskytuje ambulantná forma sociálnej služby na viac ako 20 hodín týždenne, suma Vášho mesačného príspevku bude 231,30  € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, prípadne 325,10 € pri opatrovaní 2 (či viac) osôb s ŤZP. A ak opatrujete viac ľudí s ŤZP, pričom jednému z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, dostanete mesačne 339,10 €.

Tak ako sme spomenuli aj vyššie, tieto mesačné finančné dávky sa znížia, pokiaľ je opatrovaná osoba poberá zvýšený dôchodok pre bezvládnosť. Váš príspevok sa vtedy zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Šikovnou pomôckou je kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie  na základe ktorej sa pár klikmi dokážete solídne zorientovať a zistiť, akú asi finančnú dávku môžete mesačne vo Vašom prípade očakávať. Avšak nezabúdajte, že tento „výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie, ani neurčuje jeho záväznú výšku.“[1]

Koľko môže zarobiť poberateľ opatrovateľského príspevku?

Tak ako sme už spomenuli vyššie, finálna suma, ktorú Vám budú mesačne vyplácať, závisí od viacerých skutočností (či ste v produktívnom alebo v dôchodkovom veku, či zamestnaný, koľko ZŤP osôb odkázaných na opatrovanie opatrujete, či sú medzi nimi aj nezaopatrené deti a pod.). Peňažný príspevok sa pohybuje v rozmedzí od cca 230 € do cca 800 €.

Preventívne pripomíname, že nárok na opatrovateľský príspevok máte aj pokiaľ ste popri opatrovaní ZŤP osoby zamestnaný. Avšak Váš mesačný príjem zo zamestnania nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima[2], inak sa príspevok na opatrovanie znižuje (viď vyššie). Presné údaje o výške, možnostiach navyšovania, upozorneniach o znižovaní a celkových podmienkach o čerpaní peňažného príspevku na opatrovanie nájdete na oficiálnej stránke MPSVaR.

Môže poberať opatrovateľský príspevok aj dôchodca či invalidný dôchodca?

Áno, opatrovateľom (a teda aj poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie) môžete byť aj ak ste (invalidný) dôchodca. Vzhľadom na to, že popri príspevku na opatrovanie súbežne poberáte aj invalidný (či dokonca plný invalidný) dôchodok, mesačná splátka bude o čosi nižšia ako v prípade opatrovateľov bez akéhokoľvek iného príjmu. Počítajte s približne 262,85 €  mesačne (pri opatrovaní jednej osoby), prípadne 349,60 €   (mesačne) pri opatrovaní 2 či viac osôb s ŤZP/ZŤP.

Podpora v nezamestnanosti a opatrovateľský príspevok – môžem súbežne poberať obe?

Áno, môžete súbežne poberať podporu v nezamestnanosti a opatrovateľský príspevok. Sú to však dosť špecifické prípady, pre konkrétne informácie (čo všetko budete potrebovať vydokladovať) Vám preto odporúčame ozvať sa priamo na Váš ÚPSVaR a informovať sa presne o Vašom prípade.

Tlačivo na opatrovateľský príspevok

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie (resp. o jeho priznanie) sa podáva:

 • písomnou formou, pričom v tomto prípade treba zájsť alebo ho odoslať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu žiadateľa,
 • alebo elektronicky, pričom musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Nech už žiadosť podáte akoukoľvek formou, musí zahŕňať hlavne odôvodnenie a komplexný posudok, ale prikladajú sa aj lekárske správy z odborných vyšetrení a nezabudnite ani na doklad o Vašom príjme za predchádzajúci rok.

Ideálne je ozvať sa priamo na Váš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a informovať sa, aké všetky dokumenty musíte ku žiadosti predložiť. Jedným telefonátom či mailom si tak často ušetríte veľa stresov a zbytočne strateného času. Často bývajú veľmi nápomocnými aj obvodní lekári, ktorí už s podávaním takýchto žiadostí (resp. vypĺňaním formulárov) majú dlhoročné skúsenosti.

Tlačivá žiadostí sú dostupné na stránke MPSVaR SR:

Vašu žiadosť buď odsúhlasia (tzn. rozhodnú o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie) alebo zamietnu. V prípadne zamietnutia môžete podať ešte odvolanie. Ak ju „odklepnú“, vyplácaná suma Vám bude chodiť v eurách. Spôsob výplaty si môžete vybrať podľa vlastných preferencií, buď:

 • v hotovosti,
 • alebo prevodom na Váš účet v banke.

Čo mám spraviť, keď chcem podať odvolanie k rozhodnutiu, resp. zamietnutiu opatrovateľského príspevku?

Pokiaľ máte pocit, že Vám bolo ukrivdené a na opatrovateľský príspevok máte nárok, môžete do 30 dní podať odvolanie, kde opätovne vysvetlíte Vaše dôvody. Pre inšpiráciu (aby ste si vedeli lepšie predstaviť a rozvrhnúť, aké informácie doň zahrnúť) si môžete pozrieť napríklad toto odvolanie.

Kedy zistím, či mi schválili peňažný príspevok?

Pokiaľ ste podali písomnú žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie a priložili ste všetky požadované tlačivá, najnáročnejšiu časť už máte úspešne za sebou. Teraz už len musíte počkať na rozhodnutie ÚPSVaR. V prípade, že je Vami priložený posudok komplexný, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Čiže konanie o priznanie opatrovateľského príspevku trvá zväčša 3 mesiace. Nárok na peňažný príspevok Vám vznikne právoplatným rozhodnutím príslušného ÚPSVaR

Zaniká opatrovateľský príspevok po smrti?

Áno, dňom smrti fyzickej osoby s ŤZP, ktorú ste opatrovali Vám zaniká aj nárok na finančnú podporu.

Ak človek s ŤZP/ZŤP, ktorého opatrujete, zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie Vám ešte vyplatia za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a aj za nasledujúci kalendárny mesiac.

Pre upresnenie pripomíname, že podľa zákona č. 244/2021 Z. z. je od 1. júla 2021 výška životného minima 218.06 €.

 

[2] Pripomíname, že podľa zákona č. 244/2021 Z. z. je od 1. júla 2021 výška životného minima 218.06 €.

Povedali o nás