Opatrovateľský príspevok 2019 – aktuálne na úrovni čistej minimálnej mzdy

Poradenstvo

Finančný príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutého človeka (či viacerých ľudí) predstavuje v ostatnom období pomerne často pertraktovanú tému. Ide o odmenu za každodennú starostlivosť a pomoc pri fungovaní v domácnosti s osobami s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP).

Kto môže požiadať o finančný opatrovateľský príspevok? 

V prípade, že žijete v domácnosti s osobou s ŤZP, zvýšte pozornosť. Podľa portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŤZP môžu prisúdiť človeku, ktorý má dokázateľnú funkčnú poruchu na úrovni minimálne 50 %. Pod „funkčnou poruchou“ pritom rozumieme „nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.“ Na základe týchto funkčných porúch sa kategorizujú aj jednotlivé ochorenia. Ich miera (sila/intenzita) sa vyjadruje v percentách, pričom toto číslo ilustruje, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu. 

Bližšie informácie o miere funkčnej poruchy a stupni zdravotného postihnutia jednotlivých systémov nájdete na stránke ministerstva

To, či je osoba odkázaná na opatrovanie, sa hodnotí na základe odborného lekárskeho posudku. Posudzovanie odkázanosti na pomoc inej osoby vymedzuje aj príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V rámci neho je stanovených 12 kategórií a množstvo podkategórií, napr. či sa osoba odkázaná na opatrovanie dokáže sama najesť, napiť, navštíviť WC a vykonať tam potreby, či zvláda osobnú hygienu, kúpanie, obliekanie, vyzliekanie, či dokáže meniť polohy, či zvláda prejsť po rovine, po schodoch, či nestráca orientáciu v priestore a pod. Všetky tieto jednotlivé oblasti sú pritom starostlivo bodované. 10 bodov = maximum (býva udeľované v prípade, že zdravotne znevýhodnená osoba pomoc nepotrebuje), 5 (značí, že znevýhodnená osoba potrebuje pomoc, avšak len pri niektorých úkonoch) a 0 (keď je znevýhodnená osoba plne odkázaná na pomoc, lebo svojpomocne, žiaľ, stanovené úkony nezvláda). Podľa celkového počtu bodov je stanovený stupeň odkázanosti. Dovedna ich rozoznávame 6, pričom prvý stupeň (celkový počet bodov 105 – 120) nepredstavuje potrebu či zásahy cudzej pomoci. 

Opatrovateľská služba môže byť poskytnutá od 2. stupňa vyššie. Na umiestnenie do zariadenia pre seniorov (domova dôchodcov) potrebuje osoba dosiahnuť 45 – 64 bodov, tzn. minimálne 4. stupeň, na umiestnenie do domova sociálnych služieb potrebuje pacient dosiahnuť 5. a 6. stupeň. O opatrovateľský príspevok môžete požiadať v prípade, že je opatrovaná osoba zaradená do 5. až 6. stupňa (tzn. dosahuje celkovo 0 až 24 bodov), čiže je odkázaná na pomoc inej osoby. 

Pre lepšiu prehľadnosť prikladáme tabuľku na posúdenie stupňa odkázanosti: 

Stupeň Počet bodov Priemerný rozsah odkázanosti (počet hodín za deň)
1. 105 – 120 0
2. 85 – 104 2 – 4
3. 65 – 84 4 – 6
4. 45 – 64 6 – 8
5. 25 – 44 8 – 12
6. 0 – 24 12 a viac

ŤZP. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/ (info dostupné dňa 3. 9. 2019).;

Opatrovateľ – rodina nadovšetko

O opatrovateľský príspevok môže žiadať (a môže ho poberať) iba rodina opatrovaného – manželka, manžel, rodič, dieťa, súrodenec, starý rodič, vnučka, vnuk, ale aj nevesta, zať, švagriná, švagor, svokra, svokor, neter, synovec alebo osoba, ktorá s ŤZP osobou býva na rovnakej adrese. 

Podmienkou je, že táto osoba musí byť plnoletá, plne spôsobilá na právne úkony a musí disponovať materiálom o psychickej a fyzickej spôsobilosti na opatrovanie. Zároveň jej mesačný príjem nesmie prevýšiť dvojnásobok sumy životného minima (tzn. aktuálne 2 x 210,20 € mesačne za jednu fyzickú osobu, tzn. 420,40 €). V prípade, že jej to rozsah opatrovateľských prác umožňuje, sa môže opatrovateľ/ka externe vzdelávať (vysokoškolské štúdium). 

Žiadosť o opatrovateľský príspevok

Žiadosť o peňažný príspevok za opatrovanie ZŤP osoby podáva samotný opatrovateľ/opatrovateľka (tzn. človek, ktorý sa aktívne stará o osobu/osoby ŤZP). Žiadatelia sa opäť delia na dve skupiny: na opatrovateľov v produktívnom veku, resp. na tých, ktorí nepoberajú dôchodkové či výsluhové dávky (https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_O_c._2.pdf) a na tých, ktorí ich poberajú (https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_O_c.1.pdf). Podáva sa písomne, adresovaná je Úradu sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu opatrovateľky/opatrovateľa.

 

Kto opatrovateľský príspevok poberať nemôže? 

Ak opatrovaná osoba navštevuje napr. školu alebo denný stacionár, výška opatrovateľského príspevku sa mení (výrazne znižuje). Rovnako tak nie je možné poberať opatrovateľský príspevok na človeka, ktorý je umiestnený v domove sociálnych služieb. 

Zvyšovanie opatrovateľského príspevku

Tí z Vás, ktorí v poslednom období sledujú novely zákonov a sľuby politikov vedia, že od začiatku júla 2019 vláda opatrovateľský príspevok zvýšila. Snaží sa tak podporiť ľudí, ktorí sa každodenne starajú o svojich ŤZP príbuzných. Jeho suma bola dlhodobo poddimenzovaná. 

Prvé radikálnejšie zvýšenie prišlo v júli 2018. Rastúci trend nás neobišiel ani tento rok a ak sa naplnila slová a plány ministra práce Jána Richtera, ďalší nárast by sme mali pocítiť aj v júli 2020

Aktuálne teda opatrovatelia v produktívnom veku (tzn. tí, ktorí nemajú popri opatrovaní svojich príbuzných iné zamestnanie a nepoberajú dôchodok) dostávajú 430,35 € mesačne, sumu zhodnú so sumou tohoročnej čistej minimálnej mzdy.

Pre porovnanie, minulý rok dostávali:

 • opatrovatelia v produktívnom veku za celodennú starostlivosť o jednu fyzickú osobu s ŤZP 369, 36 €,
  • tento rok (od 1. júla 2019) im na účet mesačne pribúda 430,35 €. 
  • Prilepšia si tak o 60,99 €.;
 • opatrovatelia v produktívnom veku za celodennú starostlivosť o viac fyzických osôb s ŤZP 492,34 €,
  • tento rok im príspevok zvýšili na 572,36 €. 
  • Nárast tak dosiahol úroveň 80,02 €.;
 • opatrovatelia, ktorí sa starali o jednu fyzickú osobu s ŤZP čiastočne (tzn. nie celodenne) 326,16 €,
  • tento rok dostávajú 378,70 €, 
  • zvýšenie teda predstavuje 52,54 €.;
 • opatrovatelia, ktorí sa starali o viac fyzických osôb s ŤZP čiastočne (tzn. nie celodenne) 461,81 €,
  • tento rok dostávajú 532,30 €, 
  • nárast tak predstavuje 70,49 €.

 

V prípade, že sa podarí dodržať víziu vlády, budúci rok by mal opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý sa stará o jednu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím získať o 61 € viac, než v roku 2019 (resp. do júna 2020). Zlepšenie pocítia aj opatrovatelia, ktorí poberajú dôchodkové dávky. Výška príspevku by mala narásť o cca 30 €. 

Tento krok tento rok pozitívne pocíti cca 34 000 opatrovateľov v produktívnom veku a cca 23 000 opatrovateľov v dôchodkovom veku, resp. poberajúcich súbežne aj dôchodcovské dávky. 

Odľahčovacia služba – pomoc opatrovateľovi

Ak sa opatrovateľ napriek snahe krátkodobo z určitých dôvodov nemôže starať o opatrovanú osobu, existuje tzv. odľahčovacia služba. Ide o sociálnu pomoc opatrovateľovi/opatrovateľke ŤZP osoby na obdobie, počas ktorého táto osoba nemôže opatrovanie vykonávať. Zo zákona máte možnosť na 30 dní „voľna“ ročne.

Zmysel tejto formy služby je v odľahčení (tak psychickom ako i fyzickom) opatrovateľa, ktorý je obvykle dlhodobo vystavovaný náročným úkonom a psychickému tlaku, vyčerpaniu. Po nahlásení, resp. vyplnení a odovzdaní Žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby do príslušného obecného úradu, ktorý je povinný na základe §80 v zákone o sociálnych službách, takúto službu na základe potreby zabezpečiť (samozrejme, so zahrnutím všetkých potrebných príloh), zamestnanci žiadateľa kontaktujú a spoločne sa dohodnú o poskytnutí dočasnej náhradnej opatrovateľskej starostlivosti. Za túto službu platí sumu, ktorá sa stanovuje na základe rozsahu poskytovaných služieb vyplývajúcich zo stupňa odkázanosti.


Bližšie informácie nájdete aj na portáli Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/opatrovatelsky-prispevok-dosiahol-uroven-cistej-minimalnej-mzdy.html

Fotografia: Christian Dubovan na Unsplash.com

Povedali o nás