Kompenzačný peňažný príspevok na hygienu

Kompenzačný peňažný príspevok na hygienu

Poradenstvo

Vedeli ste o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

Odpovedáme na najčastejšie otázky o príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou v roku 2023

Radi by sme vám povedali o tomto nároku, ktorého cieľom je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Reč je o zvýšených výdavkoch, ktoré súvisia so zabezpečením hygieny na bežnú osobnú hygienu a hygienu v domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby.

 

Kto má na finančný príspevok nárok?

Peňažný príspevok sa poskytne osobe, ktorá je ŤZP a je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré súvisia s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

Zároveň má osoba s ŤZP nárok vtedy, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní tohto príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

 

Kedy nie je možné poskytnúť príspevok?

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť osobe s ŤZP (ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba) s dvomi výnimkami. Tou prvou je poskytovanie sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní. Druhou výnimkou je splnenie podmienok podľa prílohy č. 7 zákona.

Rovnako tak nemá osoba nárok na príspevok, ak je jej príjem vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

 

Aká je výška peňažného príspevku?

Mesačne ide o 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo činí 24,51 €.

Zdroj: Podľa platnej výšky životného minima od 1.7.2023

Suma sa vypláca mesačne pozadu, a to buď v hotovosti, bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP ( na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území SR alebo na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.)

 

Ako a kde si je potrebné podať žiadosť?

Žiadosť sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť na vytlačenie nájdete tu.

 

Zároveň má však osoba s ŤZP nárok uplatniť si elektronickú žiadosť s podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

 

Dôležité! Nezabudnite, že žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

 

Povedali o nás