Nachádzate sa tu

Opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby

Poradenstvo

Formy domácej starostlivosti o ŤZP imobilnú osobu.

Na Slovensku poznáme dve formy domáceho opatrovníctva, jedna je opatrovanie rodinného príslušníka a druhá je opatrovníctvo cez ADOS.

Pri prvom prípade, kde sa jedná o opatrovanie ŤZP rodinného príslušníka je možné požiadať o peňažný príspevok na príslušnom UPSVaR. Príspevok možno priznať pri opatrovaní fyzickej osoby s ŤZP staršej ako 6 rokov.

Opatrovanie na účely tohto zákona môže vykonávať:

 • manžel, manželka, dieťa, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec,  nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec,
 • fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu,
 • fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • iná osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, ktorá má trvalý  alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

Opatrovanie môže vykonávať fyzická osoba, ak je plnoletá, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a opatrovaná osoba jej udelila  písomný súhlas .

Výška peňažného príspevku na mesiac za opatrovanie je :

 • pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP – max. 216,61 eur,
 • pri opatrovaní 2 osôb s ŤZP – max. 288,80 eur,
 • ak je opatrovateľom poberateľ starobného dôchodku, plného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku:
 • pri opatrovaní 1  osoby s ŤZP – 90,25 eur
 • pri opatrovaní 2  osôb s ŤZP – 119,13 eur
 • ak sa osobe s ŤZP poskytuje denná sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie na viac ak 20 hodín – výška peňažného príspevku je 191,34 eur,
 • ak sa dvom osobám s ŤZP poskytuje denná sociálna služba alebo navštevujú školské zariadenie na viac ako 20 hodín – výška peňažného príspevku je 270,76 eur,
 • pri opatrovaní dvoch  osôb s ŤZP, kedy sa jednej poskytuje denná sociálna  služba alebo navštevuje školské zariadenie na viac ako 20 hodín a druhej sa poskytuje denná sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo sa jej denná sociálna služba neposkytuje ani nenavštevuje školské zariadenie – výška peňažného príspevku je 281,58 eur. 

Ak je príjem fyzickej osoby  s ŤZP  vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP maloleté dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime.

Ak fyzická osoba s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je fyzická osoba s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrovaných detí a fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania, nepoberá dávky dôchodkového poistenia či výsluhového zabezpečenia, možno príspevok na opatrovanie zvýšiť o 49,80 eur.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj v prípade, že fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie

 • je zamestnaná a jej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečení fyzickej osobe s ŤZP opatrovanie inou osobou.

Druhá varianta sú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Táto forma starostlivosti je ambulantnou formou zdravotnej starostlivosti

poskytovanej v domácom prostredí, alebo v inom sociálnom prostredí.

 

Tento druh starostlivosti môže byť poskytovaná fyzickým osobám, ktoré spĺňajú

nasledovné kritériá :

 •     vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
 •     sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,
 •     nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo starostlivosť odmietajú

 

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže požiadať  lekár, rodinný príslušník alebo zákonný zástupca. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa. Domáce ošetrenie pacienta vykonáva kvalifikovaná zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka prostredníctvom agentúry ADOS. Ošetrovateľskú službu môžete zajednať aj s lekárom a pri pacientoch nie je veková hranica. 

Návrh na ADOS starostlivosť môže doporučiť :

    •       lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

    •       ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,

    •       ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,

    •       ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 

Pokiaľ máte záujem o poradenstvo v oblasti opatrovníctva a domácej starostlivosti o ŤZP osobu, radi Vás informujeme na našej Velcon bezplatnej info linke: 0800 199 060.

Povedali o nás