Nachádzate sa tu

Podpora štátu, príspevky pre ZŤP a imobilné osoby

Poradenstvo

Aké príspevky poskytuje štát pre zdravotne ťažko postihnutých. Ponúkame prehľad.

 Peňažný príspevok na kúpu, na výcvik a na úpravu pomôcky:

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

 • kúpu pomôcky
 • na výcvik používania pomôcky
 • na úpravu pomôcky

Za pomôcku sa považuje :

 • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
 • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
 • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
 • pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes. 

cvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopnostína používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky:

Tento príspevok sa dá použiť na :

 • opravu pomôcky
 • opravu úpravu pomôcky
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla
 • opravu zdvíhacieho zariadenia

Oprava pomôcky znamená :

 • výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí , častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia
 • opravy na tých častiach motorového vozidla alebo pomôcky, ktoré boli upravené k individuálnym potrebám ŤZP
 • chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné     terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina)

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia:

 Medzi zdvíhacie zariadenia patrí :

- schodolez

- zdvihák

- šikmá schodisková plošina

- zvislá schodisková plošina

- výťah

- stropné zdvíhacie zariadenie

 

Zdvíhacie zariadenie kompenzuje zníženú schopnosť prekonávania     

architektonických bariér ŤZP, zariadenie slúži aj na premiestňovanie osoby

s asistenciou druhej osoby. Zabezpečujú schopnosť sebaobsluhy a mobility.

 

Peňažný príspevok na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla:

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

Osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu využíva toto vozidlo  na prepravu na určené miesto a späť (t.j. do zamestnania, do školy, do DSS).

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla .

Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo sa bude môcť využívať na jeho prepravu.

 

Peňažný príspevok na prepravu: 

Tento príspevok slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

 

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na:

úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby  s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP, úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

 Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú: 

zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži, úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže, úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje :

vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod, úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky , pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

 

Peňažný príspevok na opatrovanie:

 Príspevok je určený na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri:           

- úkonoch sebaobsluhy,

- starostlivosti o domácnosť,

- realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

 

Peňažný príspevok sa poskytuje za určitých podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP

odkázanú na opatrovanie .

 

Pokiaľ máte záujem o poradenstvo a viac informácií v oblasti príspevkov pre ŤZP osoby, alebo o dodávateľoch a výrobcoch kompenzačných pomôcok a zdravotných pomôcok, radi Vám poradíme na našej Velcon bezplatnej info linke 0800 199 060.

Povedali o nás