Nárok na opatrovateľský príspevok v roku 2022

Poradenstvo

Peňažný príspevok je poskytnutý osobe, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného odkázaného na opatrovanie. Nárok je za istých stanovených podmienok, o ktorých vám v tomto článku povieme viac. Príspevok je určený ako kompenzácia zdravotného znevýhodnenia opatrovanej osoby pri seba obslužných úkonoch, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť.

Na čo slúži opatrovateľský príspevok?

Opatrovanie človeka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je členom rodiny, mnohokrát predstavuje odchod zo zamestnania, nutné sťahovanie či iné zásadné zmeny v živote opatrovateľa aj opatrovanej osoby.
Celková starostlivosť o zdravotne znevýhodneného si vyžaduje obrovské úsilie, energiu a všetok čas rodinného príslušníka, ktorý sa stal opatrovateľom. Práve finančný opatrovateľský príspevok mu pomáha zabezpečiť náhradu príjmov.

Komu plynie nárok na opatrovateľský príspevok?

Základným atribútom, ktorý oprávňuje osobu starajúcu sa o zdravotne znevýhodneného žiadať o opatrovateľský príspevok, je:

  • vek plnoletosti (t. j. 18 rokov),
  • spôsobilosť v plnom rozsahu na právne úkony,
  • schopnosť fyzicky a aj psychicky opatrovanie vykonávať,
  • písomné udelenie súhlasu v súvislosti s opaterou od zdravotne znevýhodnenej osoby, ktorú bude opatrovať.

Kto môže byť opatrovníkom?

Osoba, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného, môže, ale zároveň aj nemusí byť v rodinnom vzťahu s opatrovanou osobou. Ak však daná osoba nie je v rodinnom vzťahu so zdravotne znevýhodneným a chce získať opatrovateľský príspevok, plynie jej v tomto prípade jedna povinnosť – táto osoba musí žiť s opatrovníkom v spoločnej domácnosti (mali byť mať rovnaký trvalý pobyt).

Ak však ide o rodinných príslušníkoch, tu sa podmienka spoločného bývania vynecháva. Oprávnenou osobou môže byť napríklad manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokra, svokor fyzickej osoby so zdravotným znevýhodnením (samozrejme aj ďalšie rodinné príbuzenské vzťahy).

Komu sa poskytuje peňažný príspevok?

Peňažný príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe. Osoba, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného, a zároveň vykonáva zamestnanie, nesmie mať mesačný príjem z tohto zamestnania vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.
Rovnako tak v situácii, ak si osoba, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného, zvyšuje kvalifikáciu externou formou štúdia alebo dennou formou kombinovanou s externou formou štúdia, v čase neprítomnosti zabezpečí opatrovanie zdravotne znevýhodnenej osoby inou osobou.

Aké sú podmienky nároku na peňažný príspevok?

Peňažný príspevok je poskytnutý v prípade, ak opatrovanie vykonáva oprávnená osoba. Na príspevok má nárok fyzická osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorá má minimálne 6 rokov a je odkázaná na opatrovanie. Nevyhnutnou súčasťou nároku musí byť rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku (rozhodnutie musí nadobudnúť právoplatnosť).

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku je potrebné podať:

Nezabúdajte tiež, že súčasťou žiadosti musí byť odôvodnenie.

Čo doložiť k žiadosti?

Rôzne doklady: lekársky nález, výsledky odborných vyšetrení, doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.

Ako je to s konaním o príspevku?

Nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu začína vami podanou písomnou žiadosťou. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok ( v prípade, ak je posudok komplexný, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku).

Kedy a kde mi príde výplata príspevku?

Nárok na peňažný príspevok vám vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného ÚPSVaR (resp. rozhodnutím o jeho priznaní).
Opatrovateľský príspevok je vyplácaný v eurách:

  • v hotovosti,
  • alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa priznal príspevok na opatrovanie.

 

Aká je výška opatrovateľského príspevku?

Opatrovateľský príspevok dostáva oprávnená osoba každý mesiac v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet. Výšky príspevkov na opatrovanie sú odlišné v závislosti od toho, či je opatrovateľom osoba v produktívnom veku alebo je už v dôchodku.
Rovnako tak prináleží tejto výške, resp. jej zníženiu či zvýšeniu viacero podmienok a vysvetlení, ktoré nájdete priamo na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/

Zvýšenie opatrovateľského príspevku

Tento rok sa navýšili opatrovateľské príspevky síce nie o vysokú čiastku, keďže minulý rok bolo navýšenie relatívne masívne zvýšené. Opatrovatelia si tak ale prilepšia o 17 eur, čo je pre nich iste aspoň viac potešujúce.

 

Foto: Unsplash.com

Povedali o nás