Nachádzate sa tu

Invalidný dôchodok z mladosti 2021 - čo o ňom vieme?

Invalidný dôchodok z mladosti

Poradenstvo

Invalidný dôchodok je pravidelný finančný príjem (tzv. dôchodková dávka), ktorá sa konkrétnej osobe, za splnenia požadovaných podmienok, vypláca z invalidného poistenia. Slúži na to, aby mal zdravotne postihnutý človek aj v prípade nepriaznivého zdravotného stavu a pri obmedzenej schopnosti pracovať istý príjem.

Poistenec sa považuje za invalidného vtedy, ak dochádza v dôsledku svojho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu (pretrvávajúceho viac ako 1 rok) k poklesu v schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 40% v porovnaní so zdravím človekom.

 

Samozrejme, na to, aby Vám takýto dôchodok uznali, musíte prejsť posúdením:

 • lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, zhodnotenia liečby, diagnostikou, stabilizáciou ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, možností ďalšej liečby,
 • a komplexných funkčných ochorení a ich záverov, kde sa prihliada na Vašu zostávajúcu schopnosť pracovať (vykonávať zárobkovú činnosť), ale aj na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie či rekvalifikácie.
 • Keďže Váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav sa môže meniť (zlepšovať, zhoršovať), aj takéto posudzovania sa v mnohých prípadoch (podľa diagnózy, prognóz a tendencií vývoja zdravotného stavu) robia opakovane.

 

Bližšie informácie o invalidnom dôchodku si môžete pozrieť vo štvrtom oddiele Zákona č. 461/2003 Z. z. alebo priamo na stránke Sociálnej poisťovne.

 

Sumy dôchodkových dávok sa rôznia

Všetky, prirodzenie, podliehajú valorizácii, resp. každoročnému zvyšovaniu.

Len pre lepší prehľad, na základe dostupných údajov Sociálnej poisťovne bola k 31. júlu 2021 priemerná výška invalidných dôchodkov nasledujúca:

 • invalidný dôchodok do 70 %- 224, 95 €
 • invalidný dôchodok nad 70 % - 406, 63 €
 • invalidný dôchodok (vrátane čiastočných invalidných) – 292, 15 €
 • invalidný dôchodok z mladosti – 300, 54 €

 

Pre lepšiu orientáciu prikladáme i prehľadnú komplexnú tabuľku Sociálnej poisťovne, kde si viete pozrieť a porovnať jednotlivé typy dôchodkov, priemernú výšku vyplácania a ich mesačné pohyby:

 

Druh dôchodku k 30. júnu 2021 k 31. júlu 2021 k 31. augustu 2021
Starobný 502,32 503,20 503,86
Predčasný starobný 494,20 493,53 499,87
Invalidný do 70% 224,58 224,95 225,18
Invalidný nad 70% 406,19 406,63 407,07
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 291,87 292,15 292,32
Vdovský - sólo 281,14 281,75 282,29
Vdovecký - sólo 225,63 226,01 226,44
Sirotský ( na 1 dieťa ) 146,10 145,00 145,49
Iné (hradené štátom) 2,90 2,90 2,90
Manželky (hradené štátom) 19,00 19,00 19,00
Sociálny (hradené štátom) 270,67 270,83 270,86
Invalidný z mladosti (hradené štátom) 300,27 300,54 300,87

Zdroj: https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s

Existuje viacero druhov invalidného a čiastočného invalidného dôchodku. Nás dnes zaujíma práve invalidný dôchodok z mladosti.

 

Invalidný dôchodok z mladosti 2021

Na to, aby Vám invalidný dôchodok uznali, musíte splniť viacero podmienok:

 • okrem už vyššie spomínaných posúdení -primárne lekárskych správ a potvrdení o Vašej invalidite, o percentuálnom vyčíslení poklesu Vašej schopnosti pracovať, o ktorých rozhodne posudkový lekár,
 • nemôžete spĺňať podmienky na starobný dôchodok,
 • nemôžete mať priznaný predčasný dôchodok,
 • musíte splniť a získať potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia.

 

Podrobný rozpis potrebných dokladov na podanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku nájdete tu v časti Uplatnenie nároku.

 

Za určitých okolností môžete získať aj tzv. invalidný dôchodok z mladosti – tzn. uznať invalidný dôchodok osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, kedy bola nezaopatreným dieťaťom (tzn. ešte v období pred dosiahnutí plnoletosti, resp. pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka), pokiaľ mala trvalý pobyt v rámci Slovenskej republiky. Vychádza sa pritom z predpokladu, že tento mladý človek doposiaľ nepracoval, čiže nemá vymeriavacie základy, z ktorých by si platil poistné na dôchodkové invalidné poistenie. Nárok na tento typ invalidného dôchodku teda vzniká najskôr dňom dovŕšenia 18. roku života.

 

Suma invalidného dôchodku z mladosti na rok 2021 sa teda vypočítava ako súčin troch činiteľov:

 • tzv. osobný mzdový bod (ten je stanovený fixne na výšku 0, 67),
 • obdobie dôchodkového poistenia (počíta sa odo dňa vzniku nároku na invalidný dôchodok), následne sa ku nemu pripočítava obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok po dovŕšenie dôchodkového veku (vždy veľmi individuálne),
 • 14,2107 €).

 

Samozrejme, netreba zabúdať na to, že:

 • žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne, ktorú si žiadateľ „vyberá“ podľa miesta svojho trvalého pobytu,
 • nárok na invalidný dôchodok nevzniká automaticky, treba oň vždy riadne žiadať a splniť vyššie spomínané kritériá,
  •  množstvo ľudí má pocit, že pokiaľ sú dlhodobo vypísaní na PN, po roku automaticky prejdú na invalidný dôchodok, realita je však odlišná:
   • platená PN (práce neschopnosť) môže trvať maximálne rok,
   • lekár Vás za práce neschopného môže vypísať aj na viac ako na 1 rok, avšak po uplynutí 52 týždňov človeku zaniká nárok na nemocenské, tzn. nebudete viac poberať finančné dávky,
 • súbežné poberanie nemocenského a invalidného dôchodku nie je možné, tzn. invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo na nemocenské,
 • v prípadoch, keď má poistenec nárok na výplatu viacerých dôchodkov, vypláca sa mu iba ten dôchodok, ktorý je vyšší,
  • v prípade poistenca, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok, pričom už
  • v prípade, že má poistenec nárok na invalidný dôchodok a súbežne aj na invalidný dôchodok z mladosti, vypláca sa mu iba ten dôchodok, ktorý je vyšší, resp. ktorý si poistenec zvolí,
 • nárok na výplatu invalidného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí  uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý mu invalidný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Povedali o nás