Nachádzate sa tu

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý?

Poradenstvo

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý?

Invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť preukazujete úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím resp. oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia.

Na koho sa môžem ešte okrem úradu obrátiť o pomoc v prípade nepriaznivého zdravotného stavu?

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej „IPR“) v Bratislave je špeciálne zariadenie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré pre svojich klientov vie zabezpečiť okrem komplexnej rehabilitačnej starostlivosti, sústavnej prípravy na povolanie aj poradenstvo v oblasti poskytovania štátnej pomoci pri zdravotnom postihnutí alebo odborné poradenské služby zamerané na vhodné uplatnenie sa občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce.

IPR je zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou a odlišuje sa od iných vzdelávacích inštitúcií tým, že k príprave žiakov na ich budúce povolanie pristupuje komplexne, zabezpečuje nielen odborné vzdelanie, ale aj komplexnú rehabilitačnú starostlivosť a podporuje vzdelávanie telesne postihnutých a zdravotne oslabených žiakov zo sociálne slabších rodín. Jeho cieľom je, aby každý mladý človek, bez ohľadu na zdravotný stav a sociálny status, mal možnosť získať potrebnú kvalifikáciu a vedel sa plnohodnotne uplatniť na trhu práce.

Vzájomná prepojenosť jednotlivých organizačných zložiek, ktorými sú Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím a úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie prispieva ku komplexnosti poskytovaných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím.

V IPR je zabezpečená bezbariérovosť celého zariadenia.

IPR ako jediné zariadenie na Slovensku je vlastníkom licencie štandardizovaného systému objektívneho hodnotenia fyzických aspektov pracovného potenciálu pod názvom Isernhagen Work System FCE (Functional capacity evaluation) – Isernhagen WS FCE. Tento systém je postavený na kineziologickom princípe, ktorý spočíva v hodnotení výkonu klienta v predpísaných úkonoch vyškolenými pozorovateľmi. Jedná sa o fyzické vyšetrenie klienta v činnostiach, ktoré sú autorom stanovené ako najčastejšie sa vyskytujúce elementy fyzickej práce (zdvíhanie, nosenie, chôdza, stoj atď.). Základnou zásadou diagnostiky je hlavne bezpečnosť klienta po celú dobu testovania. Toto zabezpečuje a vykonáva vyškolený fyzioterapeut pod kontrolu lekára.

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie (ďalej „CSPR“) umožňuje svojim klientom získať informácie týkajúce sa aktuálnej legislatívy orientovanej na občanov so zdravotným postihnutím, poskytuje poradenské služby pre týchto občanov a tiež zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú (alebo chcú zamestnať) občanov so zdravotným postihnutím. CSPR napomáha občanom so zdravotným postihnutím pri uplatnení sa na trhu práce a ponúka svojim klientom zhodnotenie pracovného potenciálu prostredníctvom fyzického alebo psychologického posúdenia.

V rámci poskytovanej starostlivosti vie zabezpečiť tréning a zhodnotenie pracovných zručností a schopností, vrátane pracovnej rehabilitácie vo svojej dielni. V prípade potreby je možné požiadať pracovníkov CSPR o zhodnotenie osobnostných predpokladov potrebných na výkon konkrétnej pracovnej činnosti alebo pomoc pri výbere vhodnej pracovnej činnosti v rámci previazanosti na aktuálny zdravotný stav. CSPR sa svojimi službami zameriava na pomoc občanom so zdravotným postihnutím v produktívnom veku.

Komplexnosť služieb v CSPR zabezpečuje multidisciplinárny tím pracovníkov (sociálno-rehabilitačný pracovník, psychológ, pracovný poradca, ergoterapeut, posudkový lekár a fyzioterapeut), ktorí Vám môžu konkrétne pomôcť napr. poskytnutím informácií o možnostiach kompenzačnej pomoci, o možnostiach finančného zabezpečenia v rámci invalidity, o možnostiach prehodnotenia zdravotného stavu, pri vyhľadávaní vhodného pracovného miesta, pri prezentácii sa pred zamestnávateľom...

S klientmi najčastejšie riešime tieto otázky: „Mám zdravotné problémy, ktoré ma znevýhodňujú voči iným?“ .... „Musel som z dôvodu svojho zdravotného stavu opustiť zamestnanie?“ .... „Mal som úraz s trvalými následkami?“ .... alebo jednoducho „Mám dlhodobé zdravotné problémy, ktoré ma obmedzujú pri výkone prác?“

Nesľubujeme okamžité vyriešenie všetkých problémov, rozhodne sme pripravení podať pomocnú ruku a nasmerovať vás k vhodnému riešeniu.

S príp. ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na andrea.kozova@iprba.sk, kontakt: 02/59209 157

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej „SOŠ pre žiakov s TP“) je ďalšou organizačnou súčasťou IPR a poskytuje kvalitné vzdelanie v odboroch učebných, študijných, nadstavbových a v pomaturitnom štúdiu, celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte a komplexnú liečebnú rehabilitáciu počas celej dĺžky štúdia.

V triedach je maximálne 10 žiakov.

Navštevovať SOŠ pre žiakov s TP môže žiak alebo občan vo veku 15-45 rokov:

 • s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
 • chorý a zdravotne oslabený,
 • so špecifickými poruchami učenia,
 • s poruchami reči, sluchu, zraku,...
 • Podmienkou prijatia je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.

Odbory, ktoré plánujeme otvoriť v šk. roku 2013/2014:

3-ročné učebné odbory

 • 6475 H technicko-administratívny pracovník
 • 8545 H zlatník a klenotník
 • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika
 • 3473 H 08 polygraf – knihár

4-ročné študijné odbory

 • 6446 K kozmetik
 • 2682 K mechanik počítačových sietí

2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium

 • 6476 L technicko-ekonomický pracovník
 • 8501 L umeleckoremeselné práce
 • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
 • 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
 • 2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

 • 6308 N verejná správa

riaditeľka školy: 02/59209 156 jana.chromikova@iprba.sk

soc. referent: 02/59209 107

Počas celého štúdia je pre žiakov zabezpečená odborná celodenná zdravotnícka starostlivosť vrátane liečebnej rehabilitácie počas celého štúdia a v rámci aktívnej spolupráce s CSPR sú žiaci pripravovaní na aktuálny trh práce .

Povedali o nás