Nachádzate sa tu

Zmena v zákone 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch ŤZP

Info spravodaj

136 ZÁKON z 21. mája 2013,

ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko- na č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a záko- na č. 468/2011 Z. z. sa mení takto:

  • 1. V § 14 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
  • 2. V § 67b ods. 1 sa slová „31. decembra 2013“ nahrá- dzajú slovami „31. decembra 2015“.

 

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Povedali o nás